Boken om marktäckning Kapitel 2

Lagrat gräsklipp.

Lagrat gräsklipp fungerar som naturgödsel och är ovärderligt att ha på våren innan man kan skörda färskt gräsklipp från gräsmattan. Foto: Lotta Flodén

Lagring av gräsklipp/grönmassa och förbättring av odlingsjorden

Kapitel 2 ur Boken om marktäckning – och om odling i sand, 1997
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

GRÄSKLIPP: Produkt efter klippning av gräsmatta. Egentligen ett vilseledande namn eftersom de flesta gräsmattor inte innehåller enbart gräs utan även ett flertal olika örter, gemenligen kallade ogräs. Därför kallar vi ibland även klipp från gräsmatta för grönmassa.

GRÖNMASSA: Samlingsnamn för allt från klipp från gräsmattor till vilda färska örter som mals i en kompostkvarn eller körs över med gräsklippare. Kan lagras över vintern och användas nästa vår som gödsel.


FÖRDELAR MED LAGRAT GRÄSKLIPP/GRÖNMASSA

– Man får möjlighet att ta vara på den grönmassa som på eftersommaren inte behövs för marktäckning.

– Man har tillgång till grönmassa tidigt på våren innan det finns färskt gräsklipp att använda.

– Det är lättare att gödsla växter med som är svåra att lägga marktäckning emellan.

– Man kan gödsla blomsterrabatter om man anser att det ser fult ut med färskt gräsklipp ovanpå jorden.


LAGRA GRÄSKLIPP/GRÖNMASSA

Passa på att lagra grönmassa under sensommaren och hösten då det oftast finns mer av den varan än vad som behövs för direkt användning. Genom lagring har man god tillgång till grönmassa på våren när behovet är störst och gräs och örter inte hinner ge tillräckligt stor skörd av grönmassa. Lagrad grönmassa myllas ner i odlingsjordens översta skikt.

Gör så här:
1. Stoppa färskt gräsklipp/grönmassa i ogenomskinliga plastsäckar.
2. Packa grönmassan hårt i säckarna, är det torrt bör den fuktas med vatten.
3. Pressa ut så mycket luft ur säcken som möjligt och knyt ordentligt så att inte luft sipprar in. Syre får inte komma in säckarna för då fortgår nerbrytningsprocessen av grönmassan vilket resulterar i att en del av näringsinnehållet försvinner.

Lagra grönmassan utomhus
Grönmassa i säckar som skall lagras en längre tid förvaras på en skuggig plats. Den kan ligga drygt 1 år i plastsäckar utan att förändras.
Att lägga grönmassa i en hög på marken och täcka den med plast är inte lika effektivt som att förvara den i säckar.
Lagrad grönmassa blir mörk och är som det ensilage lantbrukare lagrar i stora vita plastsäckar för foder.
Lagrad grönmassa måste luftas några dagar innan den används. Det räcker med att öppna plastpåsen och röra omkring lite.


LAGRAD GRÖNMASSA BÄST FÖR KRUKVÄXTER

Vill man använda gräsklipp för gödsling av krukväxter är det enklast att använda lagrad grönmassa. Mylla ner ett ca 1 cm tjockt lager och täck med jord.
Lagring av grönmassa kan göras på olika sätt, beroende av hur den skall användas och hur stora mängder det gäller.

För tillverkning av blomjord
Skall den användas för tillverkning av blomjord bör endast gräsklipp från gräsmatta som klipps ofta användas. Malda vilda växter eller grönmassa från en klövervall är svåra att blanda med sand. Den enklaste metoden är att stoppa det nyslagna gräsklippet i plastsäckar som inte släpper igenom ljus, knyta till och sedan låta säckarna stå i minst två månader eller över vintermånaderna, tills innehållet skall användas.

Blandning till utplanteringsväxter
Om blomjorden ska användas t ex för inplantering av utplanteringsväxter som sätts i små krukor är det mycket svårt att blanda ut det lagrade gräsklippet med den mängd sand som skall ingå i blandningen och att blanda så väl att det kommer med lika stor mängd gräsklipp i varje kruka.
Om man i stället blandar in all sand från början som skall ingå i den färdiga blandningen, eller åtminstone en viss mängd genast när gräset är nyslaget, är det mycket lättare till våren att åstadkomma en homogen blandning.

Sand- och gräsklippsblandning för lagring
Blanda lika volym av sand och gräsklipp.
Eftersom det kan vara rätt svårt att blanda in så stora mängder sand i färskt gräsklipp utan maskinell hjälp (en cementblandare är utmärkt för detta ändamål) kan man nöja sig med att endast blanda in 20 % sand till att börja med och sedan tillföra resten när ”jorden” skall användas. Då går det mycket lättare att blanda.
Växter som planteras i den här blandningen behöver vattnas betydligt oftare än de som planteras i vanlig köpjord. Men det är inte någon risk för att man vattnar växterna för mycket, eftersom överskottsvattnet rinner rakt igenom kruk­orna vid för riklig vattning.


LAGRING AV STORA MÄNGDER GRÄSKLIPP/GRÖNMASSA

Lagring av gräsklipp för blomjord, eller färdigblandad blomjord i säckar passar bäst när det är små mängder som skall tillredas, från 20–30 liter till ett par hundra liter. Skall man tillverka blomjord i större skala blandar man den tidigare beskrivna mängden sand, gräsklipp och torvmull, men blandningen läggs i en hög på marken. Även vid denna metod kan man nöja sig med att vid läggningen av högen endast blanda in halva sandmängden och resten vid färdigberedningen av jorden. Lättast är det att använda cementblandare vid tillverkning av stora mängder och då blandas hela sandmängden i på en gång.

Täck med fiberduk och var noga med avrinningen
Högen bör läggas som en kompost så att vattenavrinningen sker på ett tillfredsställande sätt vid riklig nederbörd. Det är en fördel om innehållet hålls fuktigt genom försiktig bevattning vid torr väderlek. När högen är klar, den kan byggas på i flera om­gångar, bör den täckas med fiberduk så att inte flugor och andra insekter lägger ägg i blandningen. Lukten från den process som sker i högen tycks verka lockande på flugor och hindrar man dem inte från att lägga ägg så kommer det att kläckas rikligt med flugor när man sedan planterar in krukväxter i blomjorden.

Viktigt att lufta blandningen
Man kan även täcka denna hög med plast, men då är det viktigt att man, innan jorden används, luftar ur den under 5-6 dygn så att vissa för växterna skadliga gaser och syror försvinner.
Observera att denna urluftning även måste göras med den blomjord som lagrats i plastsäckar.

Klipp när gräset är grönt och saftigt
För att blomjorden skall bli tillräckligt kraftig, alltså näringsrik, så att all gödselvattning av krukväxterna blir överflödig, är det viktigt att gräsklippet klipps när gräset är saftigt grönt. Har det varit några frostnätter eller om gräset har börjar gulna blir näringsinnehållet inte lika bra.

Blanda väl innan planteringen
Det är också viktigt att blandningen, oavsett hur den behand­las, blandas om väl innan växterna planteras in i den.
Med den ovan beskrivna inblandningen av sand passar jorden till alla arter av krukväxter. Skall jorden däremot användas för inplantering av sticklingar, för frösådd och skol­ning samt inplantering av fröplantor, skall större mängder sand inblandas. Detta beskrivs närmare i respektive kapitel.


LAGRAD GRÖNMASSA SOM SKA ANVÄNDAS SOM NATURGÖDSEL

När den lagrade grönmassan skall användas på samma sätt som när man gödslar med naturgödsel kan man använda sig av såväl gräsklipp som malda odlade och vilda växter. Grönmassan kan då tillverkas med gräsklippare, kompostkvarn eller slaghack.

Varva med sand i stora högar
Lagringen sker i stora högar. För att det skall gå lättare att sprida den lagrade grönmassan till våren bör man lägga ett tunt lager sand mellan varven. Det är tänkbart att det går lika bra med jord, men i såfall skall det blandas in ytterst små mängder för att inte en komposteringsprocess skall starta i högen.

Undvik jord i blandningen
Blandar man in för stora mängder jord, som ju innehåller rikligt med bakterier och svampar, kommer högen att fungera som en kompost.

Oförändrat näringsinnehåll
Den här lagringsmetoden har inte någonting med kompostering att göra. Vid kompostering sker hela tiden en nedbrytningsprocess som gör att den totala mängden näring minskar, men med den här lagringsmetoden blir det i stort sett oförändrat näringsinnehåll.

Håll högen täckt
När högen är tillräckligt stor bör den täckas med plastfolie eller med ett tjockt lager halm. Även om denna lagrade grönmassa har varit täckt med plast­folie så behöver ingen urluftning ske när grönmassan skall användas, eftersom den inte skall blandas ner djupt i jorden utan endast luckras ner ytligt eller läggas helt ovanpå.


ANVÄNDNING AV FÄRSKT GRÄSKLIPP/GRÖNMASSA

Fördelar med färsk grönmassa
Även om lagrad grönmassa är värdefull gödsel, så är det alltid en fördel att använda grönmassan färsk, nyklippt eller mald. Eftersom den då används som marktäckning har den förutom gödselverkan även en stimulerande effekt på livet i jorden, den bevarar markfukten och den hindrar ogräs att växa.

Täckt jord mår bäst
Mellan raderna i trädgårdslandet, runt buskar och träd som behöver näring, i perennrabatter och rabatter för sommarblommor och balkonglådor så är det följaktligen bäst att täcka jordytan med grönmassa så att man får nytta av alla de goda egenskaper den har. Hur stora mängder grönmassa och vid vilka tidpunkter den skall tillföras beskrivs vidare under respektive kapitel. När man gödslar med grönmassa i den mängd som rekommenderas i de olika kapitlen, oavsett om det är färsk eller lagrad grönmassa, så finns det ingen anledning att tillföra några andra gödselmedel.


FÖRBÄTTRING AV ODLINGSJORDEN – GRUNDERNA

Perfekt gödslingsmetod för alla typer av jordar
När man tillämpar denna naturliga gödslingsmetod har det inte någon större betydelse hur jorden är ur näringssynpunkt, om den är mager eller näringsrik. Eftersom man använder sig av en gödseltyp som innehåller alla näringsämnen som växterna behöver, så blir det inte någon näringsbrist. Växterna tar inte heller upp mera näring än vad de behöver, även om det finns överskott av organisk näring.

Väldränerad jord ett måste
Vad som är av mycket stor betydelse för växtresultatet är den konsistens, eller sammansättning, som odlingsjorden har. För att få ett så bra växtresultat som möjligt är det allra viktigaste kravet på jorden, eller odlingssubstratet man skall odla i, att det är luckert och poröst så att rikligt med luft kan tränga ner till växternas rötter. Det betyder att alla jordarter som är porösa, och då även sand, är bra att odla i medan jordarter som är kompakta eller som tar upp stora mängder vatten samtidigt som syret trängs undan (torv och myrjordar) måste förändras om odlingsresultatet skall bli bra.

Onödigt med torv
Eftersom man med den här odlingsmetoden även kan odla i enbart sand och få ett mycket bra växtresultat finns det ingen anledning att blanda i växttorv eller andra typer av torvmull i sandjordar, så som det ofta rekommenderas. Det är enbart för att öka sandens förmåga att bevara fukten som en inblandning av torvmull kan motiveras, och det skall då vara i ytterst små mängder. Genom att gräsklipp och annan grönmassa läggs ovanpå sanden ökar snabbt sandens förmåga att bevara fukten i tillräcklig hög grad utan att sandens luftighet försämras.


FÖRBÄTTRING AV LERJORD

Det är följaktligen lerjordar och jordar som består av stor procent kärrtorv eller mosstorv, naturligt eller genom inblandning, som måste förbättras om odlingarna skall lyckas.
Ett bra och varaktigt sätt att förbättra lerjordar är att tillföra stora mängder organiskt material.
Tillämpar man den odlingsmetod som beskrivs i denna bok får man automatiskt en förbättring av lerjorden så att den blir lucker och varmare, men det tar 2-3 år innan förbättringen blir märkbar. Vill man förbättra jorden snabbare skall man på hösten lägga på ett 10-15 cm tjockt lager av väl brunnen naturgödsel. Det går även att använda sågspån, inte mera än ca 5 cm tjockt, samtidigt som man dessutom tillför hackad halm, löv och kompostjord. Den senare är mycket bra att använda som jordförbättrare.
En blandning av alla dessa typer av organiskt material är bra, men man bör komma ihåg att torrt löv, halm och sågspån är mycket kvävefattigt. Använder man stora mängder måste man tillföra kväverikt material till växterna under sommaren.
Man kan även blanda in både organiskt material och sand i lerjorden och då får man snabbt en bra struktur på odlingsjorden.

Viktigt med dränering
När lerjord behandlas på detta sätt får man en mycket bra jord att odla i under förutsättning att marken är tillräckligt dränerad. Är dräneringen dålig kommer lerjorden att förbli olämplig för odling, såvida man inte lägger ner dräneringsrör. Gäller det en mindre yta är det enklare att höja upp marken med sand. Den metoden beskrivs i kapitel 4, ”Odling i sand och gräsmatta”.


FÖRBÄTTRING AV TORVJORD

Myr- och torvjordar ser till det yttre ut att vara de förnämsta odlingsjordarna, men ofta blir den som börjar odla i sådan jord mycket besviken. Den jorden håller helt enkelt inte vad den lovar om man ser till den behagliga konsistensen och färgen. Nackdelen med sådana jordar är att de dels har ett för lågt pH-värde, dels bevarar de fukten alltför bra så att syret undanträngs och växterna kommer att lida av syrebrist. Dessutom är dessa jordar oftast fattiga på mineraler, isynnerhet om de till stor del består av mossjordar.

Blanda torven med sand, gödsel och lite lera
För att syret lättare skall komma ner till växtröttema i torvjord bör den blandas upp med sand eller rikt sandblandad jord. Det krävs ett 15-20 cm tjockt lager sand som blandas ner ytligt, gärna i två omgångar för att jorden skall bli bra. För att öka mineraltillgången i jorden kan man samtidigt blanda in lite lerjord, men bara ett 2-5 cm tjockt lager. Även om torvjord efter denna behandling har blivit växtvänlig så bör man komma ihåg att den inte är så näringsrik som den ser ut att vara, utan det är viktigt att den gödslas tillräckligt. Även när det gäller denna typ av jord är det mycket viktigt att den är väldränerad.


FÖRBÄTTRA JORD PÅ SMÅ YTOR

De här beskrivna metoderna att förbättra odlingsjorden kan tillämpas på såväl stora som små ytor, t. ex. en blomsterrabatt. När det gäller mindre ytor kan det var enklare att ta bort den gamla jorden och ersätta den med sand.
Speciellt när det gäller rabatter där lökar och perennväxter skall sättas är det en stor fördel att använda sand i stället för jord, eftersom övervintringen då blir mycket säkrare. Att ersätta jorden i blomsterrabatter med planteringsjord som säljs i säckar vill jag bestämt avråda från eftersom vanlig trädgårdsjord, kompostjord eller enbart sand ger ett betydligt bättre växtresultat om man tillämpar den naturliga odlingsmetod som beskrivs i denna bok.