Den nya biologiska trädgården, del 1 Grönsakslandets skötsel från höst till höst

Grönsaksland.

Grönsakslandets skötsel från höst till höst

Text: Kapitel ur boken ”Den biologiska trädgården, Del 1” av Nils Åkerstedt

För en nybörjare kanske våren är den tidpunkt som känns naturlig att starta säsongens odlingar på, men för den som har några års odlingserfarenhet är det på hösten som den verkliga starten sker.

HÖSTENS ARBETE EFTER AVSLUTAD SKÖRD

Kalka inte
Förr rekommenderade man att man skulle kalka jorden varje år, men senare års forskning har visat att det inte behövs och att det till och med kan försämra skörderesultatet när man odlar utan konstgödsel.

Rensa ogräs
Nu gräver man upp fleråriga ogräs och samtidigt lägger man all blast efter skörden i höar vid sidan om landet.

Gödsling och marktäckning
Gödsling med naturgödsel behövs inte om man varje höst efter skörden täcker jorden med blast, löv, gräs med mera i ett 10–15 cm tjockt lager och under sommaren lägger på ett 10 cm tjockt lager med färsk grönmassa (blandning av klippt gräs och vilda örter). Annars gödslar man med naturgödsel och det ska göras strax innan marken tjälar till.

Gödseln luckras ner i jordytan så att den blir bara precis blir uppblandad med jord, den får inte grävas ner. Däremot betyder det mindre om om den blir liggande på jordytan om man t ex är för sent ute och jorden redan har tjälat.

Gödselgivor
Tillämpar man växelbruk lägger man på cirka 300 kg gödsel per 100 m² (3 kg per m²) på skiftet där man nästa år ska odla bladgrönsaker. På rotfruktsskiftet räcker det oftast med 150 kg per 100 m² och på potatis- och gröngödslingsskiftena räcker det med 50–100 kg per 100 m².

Gödsla bara om det behövs
Den angivna mängden är endast att ses som hjälp för nybörjare. Den mer erfarne odlaren bör och brukar snart lära sig att se om det fattas eller förefaller att bli för mycket näring i jorden.
Som tidigare nämnts har det även stor betydelse för gödslingsmängden om jorden är frusen vintertid eller om det är mycket genomsläpplig jord.

Gödsling vid blandodling
Tillämpar man blandodling gödslar man lika över hela landet utan att ta speciell hänsyn till var bladgrönsaker ska odlas kommande år.

Marktäckning på hösten
Täck hela landet med den blast som är kvar efter skörden och fördela den så jämnt som möjligt. De stora bladen av kål, potatisblast och annan stor blast bör man hugga sönder något med en vass spade. Har man dessutom gräs, löv eller halm kan man lägga ett lager på 10–15 cm av detta ovanpå gödseln. Är det enbart löv bör man inte lägga på mer än 10 cm, eftersom löv blir så kompakt. Läs mer om marktäckning här.

Täckt jord ger bäst skörd
Ett trädgårdsland som behandlas på detta sätt har givetvis ett helt annat utseende än det land där jorden ligger naken utan något organiskt material ovanpå, och dessutom ofta med jordytan sönderbruten genom spadvändning av jorden.
För många som har fått lära sig att det senare utseendet på ett trädgårdsland är tecken på att odlaren är duktig, är det kanske svårt att ändra uppfattning, men det framtida resultatet kommer att visa vad som är det bästa, och fler och fler kommer att upptäcka fördelarna med marktäckning på hösten.


Frösådd.

VÅRENS OCH SOMMARENS ARBETE

Luftning
När marken börjar torka upp ska man med grep lätta på det som är kvar av täckmaterialet. Vissa vintrar har nästan allt förmultnat, men andra vintrar med lite snö och hård tjäle är det mesta kvar.

Uppvärmning
Det är viktigt att solen kommer åt att värma upp jorden, i synnerhet på de ställen man ska så de tidigaste grönsakerna. På de ställena tar man bort täckmaterialet ett par veckor innan man tänker så. Täcker man dessutom jorden med fiberduk, så kan man så betydligt tidigare.

Luckring
När jorden torkat upp tillräckligt luckrar man jordytan med en grävgrep om det behövs, men efter några års täckodling brukar det räcka med att kratta före sådd.

Sådd
När man drar upp såraderna ska man försöka få djupet  så jämnt som möjligt, mellan 1 och 2 cm är lämpligt djup. Varierar djupet för mycket kommer sådden att gro i omgångar och det försvårar gallringen.
Markera tydligt var varje rad börjar och slutar och sätt helst upp en etikett i varje rad med sortnamn och fröfirma om köper från olika fröfirmor. Det kan vara bra att veta om kvaliteten inte är bra.
Är jorden torr bör man vattna i raderna före sådd.

Sådd i dålig jord
Har man en dålig jord, tung lerjord eller mager sandjord, bör man göra en betydligt djupare sårad och sen strö ut fin kompostjord som man sår i.

Tidig rensning
Redan efter någon vecka tar man en hacka eller skyffeljärn och luckrar lätt mellan raderna, och det är nu man inser hur bra det är att raderna är tydligt markerade. Man kan antingen spänna ett snöre efter raden så att man ser var den går, men man kan även redan vid sådden vidta åtgärder för att raderna ska synas tydligt, genom att blanda in vete bland fröna så att det kommer några korn med jämna mellanrum. Då ser man tydligt var raderna är. Rädisfrön lämpar sig också för radmarkering efterom de gror så snabbt. I morotsraderna kan man sätta lök.

Ogräs ger lägre skörd
Denna tidiga rensning är mycket värdefull och bör göras även om det är få ogräs som syns. Genom att luckra jordytan stör man de ogräs som håller på att gro och dessutom minskar avdunstningen från jorden.
Om man väntar med att rensa tills man ska gallra, blir gallringen betydligt svårare och har man mycket ogräs i jorden blir lätt de odlade växterna lidande av konkurrensen och det ger lägre skörd.

Gallring
Gallringen ska göras så fort plantorna nått en höjd av 5–6 cm. Väntar man längre får man en klar skördeminskning.

Marktäckning
Genast efter gallringen marktäcker man en första omgång med minst 5 cm gräsklipp. Täckningen måste ske försiktigt så att de odlade växterna inte hamnar under gräsklippet.

Stödgödsling
Tar sig växterna dåligt kan man gödselvattna en gång cirka 3 veckor efter gallringen, men man kan även övergödsla med t ex torkad hönsgödsel som man strör intill plantorna. Doseringen bör inte vara mer än en tredjedel av den som rekommenderas på förpackningen och den bör läggas på i samband med regn.

Täckning och stödgödsling av utplanteringsväxter
De växter som man planterar ut på växtplatsen som t ex mangold och kål med mera, bör man marktäcka genast efter utplantering, men man kan även marktäcka före utplanteringen, bara man undviker att få marktäckningsmaterialet ner i planteringsgropen.

Utplanteringsväxterna gödselvattnar man 1–3 gånger med en dryg veckas mellanrum, men bra om det verkligen ser ut att behövas.

När den första omgången marktäckning sjunkit ihop och de odlade växterna blivit 15–20 cm höga lägger man på ytterligare ett 10 cm tjockt lager med gräsklipp. Samtidigt tar man bort eventuella ogräs.

Ta bort ogräs
Den rensning som sedan behöver göras under resten av sommaren består i att ta bort stora ogräs som sticker upp över blasten på de odlade växterna eller ogräs som är fleråriga. Smått ogräs mellan raderna eller i själva raden gör inte någon skada på de odlade växterna den här årstiden.

Jordförbättra direkt efter varje skörd
När man skördat klart på något ställe i landet, t ex tidig sallat, blomkål eller rädisor, ska man passa på att jordförbättra där. Man lägger på ett 10 cm tjockt lager av färskt gräsklipp och luckrar ner det i jordytan,sedan täcker man med några centimeter gräsklipp över alltihop.

Lagra kvävet
Bor man i områden där jorden inte tjälar förrän i slutet av november eller senare, bör man cirka 14 dagar efter det man luckrat ner gröngödslingen så någon växt som kan lagra det kväve som frigörs. Man kan antingen så spenat eller salladskål men man kan även så en gröngödslingsväxt, t ex perserklöver.

Man kan även luckra ner sågspån, flis, torrt löv eller annat kvävefattigt material så att kvävet i jorden binds. Då behövs inte några växter som tar till vara kvävet.

Skörderester
När man under sensommaren skördar enstaka växter låter man givetvis blasten ligga kvar på platsen. Växter som man inte skördar röterna på klipper man av vid jordytan så att rotdelen blir kvar i jorden och ger näring till kommande växter.

Vid den slutliga skjörden på hösten är det mest praktisk att lägga all blast på sidan av landet tills gödsling och eventuell ogräsrensning är klar.