Den biologiska trädgården, del 3 Skötsel av perenna rabatter

Anlägga ny perennrabatt
Odla perenner i sand
Gödsling
Skötsel av perennrabatten

Skötsel av perenna rabatter

Kapitel ur Den Biologiska Trädgården, Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018


ANLÄGGA NY PERENNRABATT

Rensa bort allt ogräs
När en perennrabatt anläggs ska allt flerårigt ogräs rensas bort mycket noggrant, så att det inte finns några rötter kvar i jorden av kvickrot, kirskål, tistel, hästhov m m. Lämnas sådana rötter kvar i rabatten kommer det efter några år att finnas ett helt nät av dem under och i de perenna växternas rotsystem, och det försvårar skötseln och tar bort en hel del av glädjen med rabatten.

Förbättra befintlig jord
Är det fin åkerjord där rabatten ska ligga räcker det med att blanda i sand i jorden om den är tung, men är det dåligt dränerad mark eller mycket lerhaltig jord är det en fördel om all jord där rabatten ska vara, grävs bort till 30–40 cm djup. Därefter läggs ett 10–15 cm tjockt sandlager i botten, varefter fin jord läggs upp till ytan.


ODLA PERENNER I SAND

Byte av jord mot sand i perennrabatt.

Byt ut jorden mot sand i perennrabatten, så övervintrar perennerna säkrare.

Den som har gott om gräsklipp kan fylla sand (natursand 0–8 mm) ända upp till ytan och plantera de perenna växterna i ren sand, under förutsättning att man de första 2–3 åren alltid håller ytan täckt med gräsklipp.

Säkrare övervintring i sand
Växter planterade i sand har som tidigare nämnts lättare för att övervintra än om de växer i tung, kall jord.

Plantering i sand
Vid plantering av perenna växter i sand måste varje planta antingen vara odlad i kruka eller också läggs cirka 1 liter jord runt rötterna på plantan när den sätts.


GÖDSLING

Gödsling av rabatt med jord
En rabatt med jord bör gödslas med naturgödsel på hösten före planteringen, men det går även att gödsla rabatten på våren, men då bör naturgödseln vara brunnen. Cirka ett 1 dm tjockt lager med brunnen gödsel läggs ovanpå jorden och luckras ner. Därefter strös några nävar stenmjöl, algomin och träaska över rabatten, varefter den krattas.

Gödsling av rabatt med sand
Även i sandrabatten bör man strö ovan nämnda mineraler, men någon naturgödsel behöver inte läggas ovanpå och blandas ner i sanden, eftersom näringen från gräsklippet är tillräckligt för att växterna ska växa bra.Prunkande perennrabatt.

Med rätt skötsel får man en både frodig och långlivad perennrabatt.

SKÖTSEL AV PERENNRABATTEN

För den som odlar biologiskt skiljer sig den årliga skötseln av rabatten inte så mycket från den konventionella odlingens sätt att sköta en perennrabatt, med undantag för sandrabatten, som inte alls kan fungera om den gödslas med handelsgödsel.

Håll jorden täckt
Eftersom vi ska hålla oss väl med livet i jorden ska vi naturligtvis inte ha öppen jord mellan växterna. Vill man inte täcka rabatten med gräsklipp finns det ju många krypande perenna växter, vilka kan användas som levande marktäckning. De tillför visserligen inte jorden någon näring som gräsklipp gör, men livet i jorden får ett skydd av dessa växter som täcker markytan mellan de högväxande arterna.

Undvik torvmull och barkmylla
Torvmull och barkmylla saluförs och används som material för marktäckning, men dess värde ur näringssynpunkt är mycket litet i jämförelse med gräsklipp och ur estetisk synpunkt är det även diskutabelt om dessa materialet ger ett snyggare intryck av rabatten än vad gräs klippet gör.

Ta bort vissna blomställningar och få en andra blomning
Efterhand som de olika växterna i rabatten blommar ut skärs eller klipps blomställningarna bort, dels för att rabatten ska se snyggare ut, dels för att många växter blommar en gång till om de förhindras att bilda frö

Höstflox.

Många perenner som t ex höstflox, mår bra av att delas med jämna mellanrum.

Delning av perenner KAPITELHÄNVISNING
Många arter av perenna växter som t ex iris, höstflox gullvivor, violer bör delas med 2–3 års mellanrum. Då blommar de bättre och övervintringen blir säkrare i de trakter där de annars dör efter några år.
Höstblommande perenner
delas tidigt på våren.
Vårblommande perenner delas på eftersommaren och hösten. Se för övrigt kapitlet ”Uppdragning av perenna och tvåårsväxter”.

Förbereda rabatten inför vintern
När rabatten görs i ordning inför vintern ska endast blomstänglarna klipps av så att 15 cm blir kvar, bladen ska inte klippas av. I synnerhet de växter som har svårt att övervintra mår bättre om de får behålla bladen. Täcks rabatten med löv eller granris gör dessa stjälkbitar av blomstänglarna att det blir luftigare och samtidigt varmare för växterna. Är rabatten bar under en lång tid sedan växterna vissnat, är det en fördel om den täcks med granris, och det ser ju dessutom betydligt snyggare ut.

KOMMANDE ÅRS GÖDSLING
Rabatt med jord: Med 3–4 års mellanrum bör rabatten med jord gödslas på senhösten. Då läggs ett tunt lager med brunnen naturgödsel över jorden mellan växterna, men man bör undvika att lägga över växterna, eftersom vissa perenner inte tål att täckas. Naturligtvis ska rabatten även få mineraler med några års mellanrum.

Rabatt med sand: Rabatten med sand täcks på hösten med näringsfattigt organiskt material mellan växterna. På våren tas oförmultnat täckmaterial bort och ersätts med ett 10 cm tjockt lager med färskt gräsklipp. Om perennerna verkar växa dåligt läggs ett nytt lager på efter någon månad, annars räcker det med gräsklippstäckning en gång varje vår.