Boken om marktäckning KApitel 7

Odla vinrankor i sand
Beskärning av vinrankor
Odling av vinrankor i kruka

Vindruvor.

Nu är det möjligt att skörda egna vindruvor även för dem som bor i norra Sverige. Hemligheten är att odla vindruvorna i sand och gödsla med gräsklipp.

Vindruvsodling i växthus

Kapitel 7 ur Boken om marktäckning – och om odling i sand, 1997
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

ODLA VINDRUVOR I SAND

Genom att plantera vinrankor i djup sandbädd så övervintrar de lätt i ett växthus utan värme vintertid även om man bor i norra Sverige. Det har därför blivit möjligt att odla vindruvor i hobbyväxthus även där kylan går ner mot minus 20-30 °C vintertid. Det är däremot mycket svårt att övervintra vinrankor i ett sådant växthus om de är planterade i vanlig jord eller i rikt torvmullsblandad jord.

Enkelt och gott
Eftersom det är mycket roligt att odla vindruvor och de blir mycket välsmakande anser jag att alla som har växthus bör försöka sig på denna odling, den är varken svår eller tidskrävande om man tar den som en hobby.
Sandbädden bör vara minst 50 cm djup och den får inte ligga i en grop som saknar dränering. Står det vatten i gropen vintertid är risken stor för att vinrankans rötter kan frysa.

Odla i kruka första året
Köper man en ettårig planta på våren eller försommaren är det lämpligt att odla den i kruka första sommaren, om man har en källare där det inte är varmare än ca 10 °C att förvara vinrankan i den första vintern. Har man inte den möjligheten så kan man givetvis inplantera den lilla vinrankan direkt i sandbädden och täcka den extra noga den första vintern.
Den vinranka som skall odlas i kruka den första sommaren planteras om genast man får hem den så att den får en bra start. Den jord som den växer i när den kommer från plantskolan består till största delen av torvmull, och det är inte den jord som vinrankan behöver om den skall växa bra utan konstgödselvattning. Plantera därför om vinrankan till en kruka som det ryms 3-4 liter jord i. Den hemtillverkade jordblandningen med lagrat gräsklipp, sand och torvmull är mycket bra även till vinrankor.

Ren sand bättre än fabrikstillverkad jord
Har man inte denna blandning är det bättre att sätta vinrankan i ren sand i kruka än att använda planteringsjord eller någon annan typ av fabrikstillverkad blomjord. Lägg först ett några centimeter tjockt lager med torvmull i botten av krukan så att inte sanden rinner ut. Fyll sedan på sand under jordklumpen och runt om så att krukan blir nästan full. Det skall bara finnas plats för ett 3–5 cm tjockt lager gräsklipp som läggs ovanpå sanden. Ett nytt lager gräsklipp läggs ytterligare 1-2 gånger under sommaren, men inte senare än i mitten av augusti.

Odla direkt i växthusbädd första året
Skall man däremot sätta ner vinrankan i bädden direkt utan ett års odlande i kruka, sätts den så djupt i sanden att det kommer några centimeter sand ovanpå jordklumpen. Sedan täcks sandbädden med gräsklipp i ett 10 cm tjockt lager ca 50 cm utåt från rothalsen på vinrankan. Vanligtvis planteras vinrankan intill en vägg, så det blir endast en halvcirkel som kan täckas med gräsklipp.

Gödsling
Två gånger per sommar läggs gräsklipp ovanpå sanden under de första 4-5 åren. Sedan räcker det med en täckning per sommar. Till vinrankor är det mycket bra med grönmassa tillverkad av vilda växter istället för att bara lägga på gräsklipp. Man skall inte lägga på grönmassa på bädden senare än i mitten av augusti därför att då försenas avmognaden inför vintern.
Någon annan näring än vanligt gräsklipp och grönmassa från vilda växter behöver aldrig tillföras vinrankan oavsett hur många år den blir.

Vattning och duschning
Vattningen skall vara riklig den första sommaren innan vinrankans rötter hunnit söka sig långt ut i sanden,. Sedan räcker det med vattning en gång i veckan i normala fall. Även den vinranka som odlas i kruka första sommaren skall vattnas rätt rikligt, men givetvis inte så mycket att näringen spolas bort.
Vinrankorna skall duschas ofta för de behöver fuktig luft och samtidigt minskar risken för spinn. Duscha även bädden och väggen intill.

Förberedelser inför vintern
När hösten kommer minskas vattningen av både utplanterade och krukodlade exemplar, men så länge som de krukodlade har helt gröna blad så får man inte vattna så sparsamt att bladen slokar.
För att påskynda avmognaden av de krukodlade vinrankorna kan man ställa ut dem så att de utsätts för lite frost, men inte kallare än ett par grader. När rankorna sedan börjar tappa bladen kan de ställas ner i källaren. Eventuella gröna blad i toppen kan plockas loss. Den inplanterade vinrankan undviker man att vattna även om det kan vara svårt om andra växter är planterade på samma bädd. För att vinrankan skall avmogna snabbare på hösten bör man lufta växthuset rikligt sedan tomater m.m. är färdigskördat. Även nattetid luftas växthuset när det är några få minusgrader ute. Visserligen blir det så småningom kallt i växthuset utan denna luftning, men då kommer oftast kylan för snabbt så att vinrankan inte hinner avmogna innan det blir riktigt kallt. Därför är det bättre att tvinga vinrankan till avmognad tidigare.
Innan det blir så kallt att jorden i växthuset fryser och innan vinrankan blir stel av kylan skall den läggas ner mot marken. Eftersom gnagare är mycket förtjusta i vinrankor bör den liggande rankan täckas med sand i ett 5-10 cm tjockt lager. Då är det ingen risk för att den skall bli skadad.
Bädden runt vinrankan skall täckas med en markskiva, gärna i två lager av 5 cm tjocklek. De läggs så att skarvarna kommer omlott. Markskivorna skall läggas ca en meter ut från rankan åt alla håll. Är den planterad mot vägg inne i växthuset är det säkrast att även lägga markskivor utanför växthuset mitt emot den plats där vinrankan är planterad.


BESKÄRNING AV VINRANKOR

Första sommaren får de unga plantorna växa fritt förutom att de årsskott som blivit längre än 1,5 meter toppas i mitten av augusti. Någon annan beskärning behövs inte första sommaren.

Beskär på vintern
Den gängse uppfattningen är att vinrankorna skall beskäras på hösten. Men redan som trädgårdselev i en handelsträdgård på Hemsön, utanför Härnösand, fick jag lära mig att i Norrland bör vinrankorna beskäras på vårvintern. Det har jag gjort i 60 år och har inte råkat ut för några problem, men däremot när jag beskurit dem på hösten. Det är dock viktigt att vårbeskärningen utförs innan knopparna har börjar röra på sig.

Tänk först – beskär sedan
Innan man börjar beskära vinrankan bör man bestämma hur rankan skall växa. En enda ranka som kan få bli 5-10 meter lång om det finns utrymme, eller 2-3 rankor som växer parallellt, eller kanhända som en buske på bara någon meters höjd. Ja, möjligheterna att ge en personlig utformning av vinrankan är stor och den bör naturligtvis utformas så att den passar till växthusets utrymme.

Beskära krukodlat vin
Vinrankor som skall odlas i krukor hela tiden bör beskäras så att de får buskmodell genom att de toppas långt ner och får sedan skjuta med 2-3 rankor nerifrån. Har man flera rankor kommer det att bli väl trångt när druvklasarna hänger i flera lager, och det är större risk för att druvorna skall ruttna än när rankan är luftig. Alla sidoskott som växt ut från huvudrankorna skall beskäras över 2 ögon, men de rankor som skall ha buskmodell bör beskäras över l öga, annars blir det för trångt.

Duscha plantan efter beskärning
Så fort vinrankan är beskuren börjar man duscha den när det är sol och varmt. Skotten utvecklas då mycket bättre. Bädden genomvattnas ett par gånger och de rankor som växer i krukan vattnas sparsamt tills det utvecklats blad. Jorden i krukan skall vara fuktig, men inte våt. Däremot skall vinrankan vara våt av duschningen, som därför bör upprepas flera gånger per dag. Det tar naturligtvis några år innan man format vinrankan som man vill ha den, men redan andra året kan man få skörda några klasar.

Begränsa antalet blomställningar
Det påstås att man bör ta bort alla blomställningar de första 2–3 åren för att inte anstränga vinrankan för hårt, men ser man bara till att den får bra med näring så kan den få ge några klasar redan första året, om man lyckas få den att blomma så snabbt.
Det är alltid spännande att vänta på de första blomknopparna, som kommer efter 2–3 blad på de skott som växer ut från knoppar som sitter på kraftiga skott. Olika sorter börjar blomma i olika åldrar. Det kan ta minst 3 år med vissa sorter medan andra kan komma med blomknoppar redan på en ettårsstickling.

Spara två klasar per skott
Ger den nya rankan endast ett fåtal blomknoppar låter man alla sitta kvar, men på äldre rankor som ger massor med druvklasar bör man ta andra blomklasen som kommer på skotten, så att det för varje skott som beskurits över 2 ögon endast 2 druvklasar får växa vidare. Alla skott som har blomklasar skall sedan toppas efter 2 blad ovanför den andra blomklasen på skottet.

Beskära unga och gamla skott
Alla skott som inte ger några blomklasar toppas över 4-5 blad på äldre rankor. På unga rankor bör skotten få växa tills de är 40-50 cm långa så vinrankan får en stor bladmassa, vilket påskyndar tillväxten.

Beskära huvudrankor
Huvudrankoma, som skall få växa flera meter, toppas för varje år när de blivit ca 1,5 meter långa. Längre bör man inte tillåta rankan att växa per år om man vill få rikligt med druvor varje sommar.

Vattning och duschning av äldre och blommande plantor
Vinrankorna duschas dagligen hela våren ända till de börjar blomma. Det både syns på blomknopparna när de slår ut och känns på doften i växthuset när blomningen börjar. Under hela blomningstiden bör man undvika att duscha. Om möjligt luftas växthuset när det är soligt för att underlätta befruktningen. Man bör även ruska om vinrankans grenar under blomningen så att frömjölet sprids lättare.
Vattningen skall vara riklig under hela försommaren, både för de inplanterade och för krukodlade exemplar.
När man ser att det börjar bildas små druvkart på blomklasarna kan man börja duscha vinrankorna på nytt. Denna duschning fortsätter man med tills druvorna börjar mogna.
När druvorna börjar mogna skall man inte duscha vinrankoma och om möjligt skall man lufta växthuset ifall det är sol och varmt. Efter skörden ser man till att vinrankan börjar avmogna som tidigare beskrivits, varefter den på nytt läggs ner över vintern.
Även om man inte skall beskära vinrankan på hösten kan man korta av till hälften de grenar som är besvärliga att lägga ner i sanden.

Gallring av kart ger fin skörd
När druvkarten är som små ärter börjar man gallra i klasarna. Man bör ta bort 30-40 % av karten i varje klase. Vissa sorter kräver en hård gallring medan andra klarar sig helt utan gallring. Man bör vara uppmärksam på hur täta klasarna blir och eventu­ellt gallra lite mera i de klasar som ser ut att bli för täta.


ODLING AV VINRANKOR I KRUKA ELLER ANNAT KÄRL

Det går bra att odla vinrankor i krukor under flera år, men för de vinrankor som blivit 2-3 år gamla eller äldre så behöver det vara en behållare som det ryms ca 15 liter jord i. En vinranka som odlas i en sådan behållare kan ledigt ge 20–30 druvklasar per år. Odling i kruka passar för den som har en bra källare eller annan frostrfri lämplig lokal att förvara vinrankan i vintertid. Man är då inte bunden till någon viss plats i växthuset för vinodlingen utan vinrankan kan flyttas efterhand som den kräver mera utrymme.

Beskärs hårt
En vinranka som odlas i kruka skall beskäras hårdare än en friplanterad. Den skall ju av praktiska skäl hållas låg, högst l meter när den är nybeskuren. Vinrankan kan bestå av 1-3 huvudgrenar och från dessa får det endast växa ut korta sidogrenar. Varje år beskärs föregående årsskott över ett öga och efter 4-5 år gör man en hårdare tillbakaskärning på en del av dessa fruktsporrar så att man kommer intill huvudgrenen igen. Eftersom blomningen ofta uteblir vid denna hårda beskärning beskär man endast några fruktsporrar åt gången på detta sätt.

Näringsrik jord
Jorden måste vara näringsrik och lucker. Därför passar blandningen, som tidigare beskrivits för första årets odling i kruka, mycket bra. Vinrankan behöver inte planteras om varje år utan det räcker med vartannat, men i stället så läggs färskt eller lagrat gräsklipp ovanpå jorden i krukan ett par gånger per sommar.

Rotbeskärning när krukan blivit för trång
Efter några år blir rotsystemet så kraftigt att man endera måste skaffa ännu större kärl eller också beskära rötterna på vinrankan. Det senare är att föredra om man vill kunna flytta krukan någorlunda lätt. Beskärningen av rötterna skall göras när vinrankorna är i vila. Lämpligaste tiden är i januari-februari. Man skär då bort några grövre rötter och en del finare rötter. Det går lättast att göra detta om man först skakar bort all jord från rötterna. Mera än en tredjedel av rötterna bör inte skäras bort. I övrigt sköts dessa vinrankor på samma sätt som de friplanterade rankorna. Efter skörden kan de sättas utanför växthuset för avmognad.
Men denna odlingsmetod kan man även ha en vinranka på balkongen eller annan väl skyddad plats.