Boken om marktäckning Kapitel 8

Plantera träd och buskar i sand

Kapitel 8 ur Boken om marktäckning – och om odling i sand, 1997
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Hur man går tillväga vid plantering av träd och buskar är av stor betydelse för deras utveckling under många år framåt. En felaktig plantering kan ha en hämmande inverkan de första 3–4 åren och i vissa fall i många många år. En felaktig plantering resulterar inte sällan i att växterna dör redan första året.

FYRA VANLIGA MISSTAG VID PLANTERING AV BUSKAR OCH TRÄD:
1. För stor grop
Det vanligaste misstaget man gör vid planteringen är att man gräver en för stor planteringsgrop. I en väldränerad jord medför det inte några större nackdelar, men i lerjord och annan kompakt jord så resulterar det i att gropen, i vilken växten står, fylls med vatten under längre eller kortare perioder så att växtrötterna kvävs av syrebrist.

2. Fel jord
Ett annat misstag är att man fyller gropen med torvmullsrik jord, ofta på rekommendationer av plantförsäljaren. Den planteringsjord som säljs innehåller nästan bara torvmull och när den blir våt så behåller den fukten alltför länge, så att syret inte kommer ner till växtröttema.
En ännu större nackdel med för mycket torvmull i planteringsjorden är att den suger till sig fukten på hösten så att hela jordklumpen blir en enda isklump, och det är förödande för växten. För växter med övervintrande blad och barr är det extra farligt eftersom det tar så lång tid på våren innan isklumpen tinar upp. Det medför att växten inte kan ersätta det vatten som avdunstar från blad och barr så länge som jordklumpen är frusen. Följden blir att barr och blad gulnar och faller av.
I de delar av Sverige där det alltid är tjäle i jorden vintertid bör man inte blanda in mera än 10-20 % torvmull i planteringsjorden, och i vissa fall behövs det ingen torvmull alls.

3. Naturgödsel i planteringsgropen
Det tredje misstaget som en del gör vid plantering är att man i den uppgrävda gropen lägger naturgödsel. Eftersom det är viktigt med syre inte enbart till växtröttema utan även till de varelser som skall omvandla naturgödseln får inte naturgödsel eller annat organiskt material blandas ner i gropen så att det kommer 20-30 cm eller ännu djupare ner i gropen. Skall man gödsla de planterade växterna med naturgödsel skall den läggas ovanpå jorden efter planteringen.

4. Öppen jord
Fjärde misstaget, som blir en följd av den stora uppgrävda gropen, är att man håller jordytan öppen. Tyvärr rekommender­as även detta av många plantförsäljare. Och i informationsblad som delas ut står att jorden måste hållas öppen i minst 4-5 år efter planteringen om växterna skall trivas. Att det inte förhåller sig så är lätt att bevisa, och det finns mycket som talar emot att jord­en får ligga öppen.
I öppen jord minskar antalet levande varelser som t.ex maskar, bakterier, tusenfotingar, svampar och många andra arter som håller till i jord som är täckt med gräs eller annat organiskt material. Och det är levande varelser som är nödvändiga för att växterna skall trivas.
I öppen jord är det stor temperaturskillnad mellan natt och dag under sommaren när solen skiner, och denna temperaturskillnad är inte bra »varken för växtrötterna eller för de varelser som finns i jorden.
I öppen jord urlakas näringen snabbare än i gräsbeväxt jord oavsett om det är konstgödsel eller naturlig näring man har gödslat med.
Ur skönhetssynpunkt är det knappast vackrare med öppen jord än gräsbeväxt jord runt träd och buskar och det är dessutom betydligt mera arbete att försöka hålla jorden fri från ogräs än att klippa gräset.

Plantering av träd.

1: Ställ krukan på planteringsplatsen och markera en yta som lämnar ett tomrum på ca 2–3 cm runtom. 2: Ta ur trädet ur krukan och luckra försiktigt upp jorden runt jordklumpen utan att skada rötterna. 3: Slå ner ett kraftigt stöd som trädet kan bindas vid. Häll ca 5 cm sand i botten på gropen och ställ sedan ner trädet i gropen så att jordklumpens yta hamnar 3–5 cm under marknivån. 4 och 5: Fyll tomrummet runt jordklumpen med sand och täck sedan med 3–5 cm sand. 6: Vattna rejält ett par gånger så att sanden rinner ner. 7 och 8: Täck sandytan med ett 10 cm tjockt lager med gräsklipp.

PLANTERA SÅ HÄR – STEG FÖR STEG

Den planteringsmetod som jag istället vill föreslå är både enklare och billigare och ger ett bra växtresultat. Oavsett hur jorden är där växterna skall planteras bör man inte gräva större grop i marken än att jordklumpen går ner i hålet. (För barrotsplantor går man tillväga lite annorlunda.)

Gropen
Är det mycket tung lerjord, eller av annan anledning kompakt jord, bör hålet göras så stort att det blir ett tomrum på 2–3 cm runt jordklumpen och djupet bör även vara så stort att jordklumpen kommer ca 5 cm djupare än jordytan. Före planteringen läggs ett sandlager i botten på hålet så att växten kommer i rätt höjd i förhållande till hur den har stått tidigare. Därefter fylls sand runt om jordklumpen så att det inte blir något tomrum mellan jordklumpen och den omgivande jorden. Sedan läggs ett 3-5 cm tjockt sandlager ovanpå jordytan från planteringsgropen och ca 50 cm utåt, oavsett om det är gräsmatta eller öppen jord där planteringen skett.

Vattningen
Vattna kraftigt ett par gånger så att sanden rinner ner riktigt intill jordklumpen och lägg därefter ett 10 cm tjockt lager gräsklipp över hela den yta som sanden täcker.

Täckningen
När man planterar i lätt och lucker jord behöver man inte lägga på mera sand än den som krävs för att fylla igen runt jordklumpen. Men gräsklipp skall även då läggas på lika stor yta som tidigare nämnts.

Stöttning
Vid plantering av träd är det viktigt att man före planteringen slår ner ett kraftigt stöd som trädet binds fast emot efter plante­ringen. Om man slarvar med att binda fast träd som planteras har de svårare att rota eftersom de nya rötterna som växt ut från jordklumpen lätt slits av om det blåser så att trädet gungar.

Så planteras barrotsväxter
När man planterar barrotsväxter, d v s växter som inte har stått i en kruka så att de har en jordklump runt roten, gör man gropen efter rötternas form. Man ställer växten på marken och gräver där rötterna skall vara. Det finns ingen anledning att gräva ett cirkelrunt hål. Däremot skall man gräva så djupt att växten kommer i samma djup som den har växt tidigare. Och vid plan­tering av barrotade träd är det lika viktigt som tidigare nämnts att man slår ner ett stöd före planteringen.

Runt rötterna fyller man sedan igen med kompostjord, eller sand som blandats upp med ca 20 % torvmull. Lite torvmull intill rötterna är bra för det stimulerar växten till snabbare rotbildning.

Är det tung jord läggs ett 5 cm tjockt sandlager ovanpå ytan i en cirkel ca 50 cm utåt. Därefter läggs 10 cm gräsklipp ovanpå sanden.

I lätt jord behövs det inte någon sand på jorden intill den planterade växten utan gräsklipp läggs direkt på jorden.

Marktäckning
Sker planteringen tidigt på våren bör ett nytt lager gräsklipp läggas ovanpå resterna av det föregående efter en månads tid, men inte senare än i mitten av augusti.

Kommande sommar läggs gräsklipp på samma sätt, dels tidigt på våren och dels under försommaren. 3:dje till 5:e året efter planteringen räcker det med ett lager gräsklipp per sommar och därefter kan man göra 2-3 års uppehåll mellan varje gång man lägger på gräsklipp. Ser man att växterna växer för kraftigt gör man längre uppehåll och ser de magra ut ger man gräsklipp oftare.

Från det man endast lägger på gräsklipp en gång per sommar kommer gräsmattan att växa fint ända intill de planterade växt­erna. Det är endast under den dryga månaden som det tar för gräsklippet att förmultna som det inte ser så snyggt ut intill växterna. Men med tanke på att växterna trivs så bra med denna planteringsmetod är det lilla obehaget värt att stå ut med.

Övervintring bättre i sand
Vill man plantera en buske eller ett träd som inte är riktigt övervintringssäkert där man bor kan man öka växtens övervintringsförmåga avsevärt genom att plantera den i sand. Men det måste vara ett rejält sandlager, för buskar bör det vara minst 50 cm djupt och för träd 70-80 cm. I båda fallen är det dock en fördel om det är ett ännu djupare sandlager där planteringen sker.

Viktigt med avrinning
Det måste finnas avlopp från botten av sandbädden om fördel­en med plantering i sand skall komma till sin fulla rätt. Det är troligen för att vatten rinner undan så bra ur sanden, så att växterna hinner avmogna tillräckligt på hösten, som de klarar övervintringen så mycket bättre när de planteras i sand.

Inga nackdelar med att plantera i sand
Det finns inga nackdelar att plantera växter i ren sand. Under alla år som jag gjort försök med denna metod har ingen plantering misslyckats. När det gäller buskar så förefaller det dessutom som om de blir mera förgrenade nerifrån när de planteras i sand än när de planteras i vanlig jord.

Jordklump för lyckat resultat
För att denna planteringsmetod skall lyckas bra bör växterna ha en jordklump. För buskar räcker det om de stått i en kruka som är l0-12 cm i diameter och för mindre träd en krukstorlek på 15-20 cm.
När planteringen är klar läggs ett 10 cm tjockt lager gräsklipp eller annan grönmassa ovanpå sanden intill växten och ca 50 cm utåt. De första två somrarna läggs gräsklipp på två gånger per sommar och sedan räcker det med en gång per sommar i 4-5 år framåt. Därefter läggs det bara på om man ser att det verkligen behövs.

Skötsel av äldre träd och buskar
På de flesta villatomter finns det nästan alltid någon buske eller något träd som inte ser ut att trivas. De växer dåligt, angrips ofta av skadedjur eller svampsjukdomar. Även om det naturligtvis kan vara många orsaker till att växterna inte mår bra finns det en standardmetod som oftast hjälper, och som dessutom är mycket enkel.

Så här räddar du gamla träd och buskar
På hösten, eller tidigt på våren, läggs ett 5-10 cm tjockt sandlager från centrum av busken eller trädets stam och så långt utåt att sanden ligger 30-50 cm utanför yttersta grenarna.
På våren och försommaren läggs sedan 10 cm gräsklipp ovanpå sanden. Är det en växt som stått stilla i många år bör behand­lingen upprepas ett par gånger med ett års mellanrum, men ofta sätter växterna igång och växer redan första sommaren.
Tack vare sanden blir jorden luftigare och det förefaller som om det är alltför kompakt jord som är orsak till att många växter vantrivs, och något enklare sätt att åtgärda detta finns nog inte.

Förhöjda sandbäddar bra mot blöta
Har man växter som är planterade i mycket vattensjuk jord så att vattnet under långa perioder står nära jordytan trivs ju inte dessa växter. Men i stället för att flytta dem kan man höja upp marken genom att lägga 10-20 cm sand ovanpå jorden.
Det är inte någon fara att lägga sand upp mot stam eller grenar på växterna därför att sanden är så luftig att den släpper igenom tillräckligt med luft. För att locka växternas rötter att snabbare söka sig upp i sanden där de får tillräckligt med syre skall man täcka sandytan med gräsklipp 10 cm tjockt en gång om året i 4-5 års tid.

Plantering av bärbuskar och fruktträd
Bärbuskar och fruktträd behandlas på samma sätt som tidigare beskrivits för plantering och skötsel av buskar och träd, både när det gäller plantering och skötsel av unga samt äldre exemplar.