natur Sälg

Sälg med humlor.

Sälg producerar mängder med pollen och nektar och är en av de viktigaste växterna för vårens nyvakna humlor och bin.

Plantera sälg i trädgården och få hjälp med pollineringen av frukt och bär

Text: Lotta Flodén

Sälg betraktas ofta som någon sorts ogräs som ofta rensas bort. Gör inte det! Vårens blommande sälgar är räddningen för många insekter som t ex humlor och bin som just vaknat ur vinterdvalan. Och ju fler humlor och bin som överlever våren, desto större hjälp får du när det är dags att pollinera fruktträd och bärbuskar.

Sälg, Salix caprea, är enormt viktig för att våra pollinerande insekter ska överleva den kritiska våren. Sälg bjuder på mängder av energirik nektar och pollen och kan faktiskt utgöra skillnaden mellan liv och död för många av vårens nyvakna insekter. För trädgårdsägare innebär närvaron av sälg och andra salixarter att fler pollinerande insekter överlever och därmed kan bidra till ökad pollinering av frukt och bär.

Videsvärmare fjäril och larv.

Videsvärmaren är en av alla insektsarter som lever på bland annat olika salixarter.

Nyckelart som är hem åt hundratals insektsarter
Inget annat trädslag i Sverige utgör föda åt så många insekts- och fjärilsarter och sälgen kan därför kallas nyckelart. En nyckelart är en art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem.
Larver av 180 fjärilsarter och 75 skalbaggsarter äter av bladen och över 200 skalbaggsarter kan finnas i veden.
T ex sorgmanteln och videsvärmarens larver äter av bladen, myskbockens larver lever i den levande veden och noshornsoxen behöver minst 5 år gammal död ved av Salix. Flera arter av svampar och lavar är beroende av olika salixarter.

Smörgåsbord till nyanlända flyttfåglar
Nyanlända flyttfåglar som t ex svarthätta och trädgårdssångare får ett lättfångat mål mat bland sälgens alla blombesökande insekter. Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren, willow warbler (”videsångare”) på engelska, fångar också gärna insekter i blommande sälg.

Gynna biologisk mångfald – spara och plantera fler sälgar
Tyvärr minskar antalet sälgar på grund av gallring och rensning i utkanterna av jordbruksmark och i trädgårdar. Sälgarna tas bort av gammal vana medan andra ”finare” träd lämnas kvar. Här kan markägare, bönder och trädgårdsägare göra en stor insats. Lämna sälgarna kvar och plantera nya, så gynnas både skörd och biologisk mångfald!

Gammal sälg.

Halvdöda, heldöda och gamla sälgar är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. De är hem till hundratals arter av insekter, varav många endast lever på sälg. Foto: Pixabay/CC0

Döda sälgar viktiga att bevara
Har du en gammal halvdöd eller heldöd sälg i trädgården? Låt den stå kvar, den är hem och mat för mängder med insekter och andra organismer. Död ved är en bristvara i naturen och många insektsarter minskar därför kraftigt.

Hon- och hanblommor av sälg.

Sälg är tvåbyggare och har hon- och hanblommor på skilda plantor. Övre bilden: honblommor. Nedre bilden: Hanblommor.

Hanar ger pollen och honor ger nektar
Sälg, liksom andra salixarter är tvåbyggare, vilket innebär att den har hon- och hanblommor på skilda plantor. Honblommorna innehåller nektar som utgör viktig energi för vårens första insekter och nyanlända flyttfåglar.
Hanblommorna producerar pollen som är viktig för pollensamlande bin och humlor. Därför är det bra att plantera både hon- och hanplantor.

Lättodlad och härdig
Sälg är mycket lättodlad och växer snabbt. Sälg rotar sig otroligt lätt, så det är bara att klippa av ett lång skott under vårvintern medan bladknopparna är i vila och förvara det utomhus tills jorden är så pass mjuk att skottet går att sticka ner ca 30 cm. Se till att jorden inte torkar ut första sommaren. Man kan t o m sticka ner mindre träd och få dem att rota sig!
Sälg producerar inte ut rotskott men om man skär ner den skickar den ut nya skott från stammen.
Sälg trivs bäst i soliga hagar och ängsmarker men har inga speciella krav på jordmån. Placera träden eller buskarna i soligt läge där de kan få växa fritt utan att inkräkta på övriga trädgården. Sälg kan bli mycket stor om den trivs. Härdig i hela landet.

Salixarter med bra pollenproduktion
Salixarter med bra pollenproduktion enligt Åke Hansson, författare till boken ”Biväxter som alternativgrödor”:
Allra bäst anses sälg, Salix caprea, vara. Därnäst kommer gråvide, S. Cinerea, svartvide, S. Myrsinifolia, och silverpil, S. Alba var. sericea.


Länkar och källor:
Biodiverse, arter som gillar sälg

Biodiverse, SÄLG en nyckelart

Den virtuella floran, Sälg

Sälgen behövs, Jordbruksverket

Lista på växter med pollen- och nektarproduktion (ur Åke Hanssons bok ”Biväxter som alternativgrödor”)