Den biologiska trädgården, del 2 Förkultivering i bänk

Kallbänk.

En kallbänk är enkel att bygga och kan användas både till att förkultivera och odla tidiga grönsaker i.

Förkultivering i bänk

Kapitel ur Den biologiska trädgården, Del 2, 1986
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Vissa växtarter går fint att förkultivera i bänk från sådd till utplantering. Givetvis blir då artvalet rätt begränsat, men det finns stora förutsättningar för att plantorna ska bli fina. Dessutom är anskaffningskostnaden för en bänk mycket liten.

SÅDD

Radsådd kål.

Växtarter med stora fröplantor som t ex kål, är bäst att så i rader.

Man kan antingen använda såjord som läggs ut i ett 5–10 cm tjockt lager där man ska så, eller också blandar man den jord som finns i bänken med torvmull och sand. Själva frösådden tar ju bara upp en liten del av ytan i bänken och det är bara på den ytan det krävs såjord. En yta på 6–8 kvadratdecimeter är tillräcklig.

Bredsådd
Sådden ska ske så jämnt som möjligt över hela ytan i och därför täcks fröna med ytterst lite jord. I de flesta fall är det lämpligt att sålla jord över fröna tills man inte kan se dem eller precis så mycket jord att fröna täcks, men absolut inte mera.

Sådd i rader
Vill man däremot så i rader, kan man göra det när det gäller växtarter som får relativt stora fröplantor, som t ex kål. Att så småfröiga växter, som t ex lobelia, direkt i bänk är inte så lätt. I deras fall är det lättare att så i kruka inne och sedan skola uti bänk.

Rätt jordtemperatur
Innan man sår bör man förvissa sig om att jordtemperaturen håller minst 8–10° C. Vid för låg temperatur försämras grobarheten avsevärt.

Märk sådderna noga
Vid bredsådd i bänken bör man markera de olika sorterna och arterna tydligt så att plantorna inte blir blandade vid skolningen. Lättast skiljer man sorterna åt genom att lägga pinnar så att det bildas små fyrkantiga fält. Eftersom det ofta är svårt att säkert minnas vilka sorter man har sått och var man sått dem, bör man alltid märka varje såruta tydligt med namn och ev. sådatum.

Vattna med stril
Direkt efter sådd vattnar man försiktigt med fin stril. För att vattnet inte ska rinna och spola undan frön, bör vattningen ske försiktigt i flera omgångar tills jorden är riktigt genomfuktad.

Täck bänken mot nattkyla
Täck sedan sådden med ett tidningspapper eller liknande och lägg sedan glas eller plast över bänken.
För att jordtemperaturen ska hållas så jämn som möjligt bör bänken täckas under nätterna med ett isolerande material, t ex Gullfibermatta med plast om, gamla trasmattor eller liknande.

Kolla sådden varje dag
Redan 3–4 dagar efter sådden måste man kontrollera om någon sort börjat gro. Så fort man tydligt ser att hjärtbladen börjar växa på någon sort tar man bort papperet som täcker den sorten. Denna kontroll fortsätter man med tills alla de olika sorterna har grott och fått ljus.


Luftning av bänk.

Så fort plantorna kommer upp måste bänken luftas vid soligt väder.

LUFTNING

Lufta soliga dagar
Under soliga dagar är det stor risk att det blir för varmt i bänken, vilket kan resultera i att de nyuppkomna plantorna ränner, men det kan även bli så varmt att plantorna dör. För att undvika detta bör man lufta bänken, och det gör man enklast genom att lägga en träkloss mellan glaset och bänkkarmen.

Kil underlättar luftningen
Använder man en träkloss som är formad som en kil har man stora variationsmöjligheter på öppningen mellan glas och ram. Temperaturen i bänken bör vara 18–20°C. Genom att lufta mer eller mindre lär man sig snart hur stor öppningen ska vara för att temperaturen ska bli den rätta.

Mät temperaturen i skuggan
Det är viktigt att den termometer som man kontrollerar temperaturen med inte belyses av solen. Dels så kan den lätt gå sönder av för hög temperatur, dels blir temperaturen missvisande. Det är temperaturen i skuggan som ska vara 18–20°C.

Vattna på morgonen
När man börjat lufta bänken torkar jorden snabbt upp, och det kan bli nödvändigt att vattna frösådden, men undvik då att vattna på kvällen utan gör det på morgonen, så att bladverket snabbt torkar upp. Det är annars stor risk för svampsjukdomar på vissa växtarter.


SKOLNING

Skolade kålplantor.

Det är enklast att skola plantorna i krukor.

När plantorna är färdiga för omflyttning kan man antingen skola dem i bänk eller plantera in dem i krukor som sedan placeras i bänk.

Skolning i bänk
Man kan skola plantorna direkt i jorden i bänken om man inte vill använda krukor, men då får man vara beredd på en del extra besvär när plantorna ska planteras ut på friland. Det tar dess­utom något längre tid för plantorna att komma igång efter utplanteringen i jämförelse med plantor som förkultiveras i krukor.

Förbereda jorden
Är jorden inte tillräckligt näringsrik och lucker i bänken bör man lägga på 2–5 cm fin kompostjord eller finmalen torvmull. Använder man torvmull bör man även strö på och luckra ner cirka 0,5 liter torkad hönsgödsel per kvadratmeter. Luckra och blanda jorden noga till 10–15 cm djup.

Skola i rader
Skolning går till på samma sätt som vid skolning i fat eller kruka och lämpligen skolar man i rader med 1 dm mellan raderna och 3–4 cm mellan plantorna i raden.

Vattna grundligt och skugga kraftigt mot solen
Efter skolningen vattnas plantorna grundligt och i 5–6 dagar måste de skuggas kraftigt mot solen. Däremot bör man vara försiktig med luftning av bänken de första 2-3 dagarna efter skolningen. Cirka en vecka efter skolningen har plantorna rotat och börjar växa och då gäller det att lufta rikligt under varma dagar så att plantorna blir knubbiga. Ett par dagar med för dålig luftning kan förstöra plantornas utseende. Vattna vid behov.

Gödsling
Växer plantorna dåligt bör de gödselvattnas 2–3 gånger före utplanteringen.


INPLANTERING I KRUKOR OCH BÄNK

Rödkålsplanta i torvkruka.

Plantor som står i torvkruka mår bäst om krukan grävs ner en bit i jorden.

När de i bänken frösådda plantorna planteras in i krukor för vidare förkultivering i bänk är det lika viktigt att plantorna skuggas mot solen som när de skolas i bänk. Även luftningen utförs på samma sätt som vid skolning i bänk.

Växter i plastkrukor
Inplanteras plantorna i plastkrukor placeras krukorna ovanpå jorden i bänken. Det betyder att plantorna kommer rätt högt i förhållande till när man skolar i bänk och därför måste en ram läggas på bänken så att glaset eller plasten kommer upp, samtidigt som det ger plantorna bättre växtutrymme.

Växter i torvkrukor
Används däremot torvkrukor bör halva krukan sänkas ner i jorden. Det underlättar skötseln och ökar växternas trivsel, men man kan naturligtvis även låta torvkrukor stå ovanpå jorden i bänken.

Skötsel
Småplantornas fortsatta skötsel är lika som deras skötsel i växthus när det gäller vattning och gödsling, även om man bör vara försiktigare med att vattna i bänk på eftermiddagar och kvällar. Den höga luftfuktigheten och låga nattemperaturen ökar risken för svampangrepp.

Utflyttning från fönsterbräda eller växthus till bänk
De växtarter, vars plantor behöver en varm plats i starten, som t ex petunia och lejongap, bör inte sås i bänk, eftersom temperaturen där oftast är för låg. Däremot kan man mycket väl så dem inne och sedan låta plantorna stå på fönsterbrädan tills de är klara för skolning. Ca en vecka efter det att de skolas flyttar man ut dem i bänk.


SKÖTSEL AV PLANTOR I BÄNK FRAM TILL UTPLANTERINGEN

Strålande sol.

Solen lyser starkare än man tror på våren, så var noga med att skydda plantor som just flyttat ut i bänken.

Skydda nyutflyttade plantor mot solen
Även om de plantor som flyttas ut i bänk inte är nyinplanterade måste de skyddas mot solen den första veckan efter utflyttningen på grund av att solens verkan är så mycket starkare i bänk än i växthus. Ännu större skillnad är det givetvis för de växter som kommer från boningsrum. Luftning av de nyutflyttade växterna måste ske som om de vore nyinplanterade.

Dela på plantor som står trångt
Plantor som förkultiveras i krukor bör säras på efterhand som de växer. Ju större utrymme mellan plantorna, desto finare blir de.

Mer utrymme med provisorisk bänk
Efterhand som våren framskrider ställs det mindre krav på det skydd som plantorna behöver. Därför är det bättre att göra en provisorisk bänk, så att det finns plats att sära på plantorna, än att de ska stå för trångt. Den provisoriska bänken behöver inte ligga på öppen jord, utan det går fint att lägga den på gräs, bara man lägger tidningar eller papp ovanpå gräset innan man ställer dit krukorna.

Reglera tillväxten med luftning
I bänken går det fint att reglera plantornas växt genom att öka eller minska luftningen. Vill man att plantorna ska växa fort och blomma tidigt luftar man bänken sparsamt, men det gäller att se upp så att plantorna inte ränner i höjden. Vill man däremot att plantorna ska blir riktigt knubbiga, ska de luftas rikligt, men det har även till följd att blomningen blir fördröjd.

Jämn temperatur med nattäckning
Trots att man på dagen luftar för att släppa ut värmen, bör bänken täckas över på nätterna så att jordtemperaturen hålls jämn. Men nu räcker det med något tunt täckmaterial ovanpå glaset. Denna nättäckning av bänken bör göras fram till två veckor före utplanteringen.


AVHÄRDNING AV PLANTOR I BÄNK

Förberedelser inför utplanteringen
Cirka två veckor före det att utplanteringen ska börja och samtidigt som bänken inte längre täcks på natten, luftas bänken kraftigare. Under soliga och varma dagar tar man av glaset. Sista veckan före utplanteringen låter man bänken få luft även på nätterna om det inte är risk för frost. De 2–3 sista dygnen får plantorna stå helt utan skydd.

Avvakta utplanteringen vid kyla
Är det en kall och blåsig period, trots att det enligt almanackan är tid för utplantering, är det mycket bättre att vänta någon vecka tills vädret blir mera lämpligt för utplantering, än att utsätta plantorna för ogynnsamma växtförhållanden. De plantor som får stå kvar i skydd någon vecka kommer mycket fortare igång än de som planterats ut vid otjänlig väderlek.

Vattna grundligt och skydda mot sol
De plantor som inte förkultiveras i krukor utan skolas direkt i bädden varifrån de tas upp och planteras ut, måste vattnas grundligt och skuggas mot solen efter utplanteringen även om de är väl avhärdade. Alla de rötter som ovillkorligen går av vid omflyttningen, gör att plantorna blir mycket ömtåliga för sol och blåst tills de har rotat sig på nytt. Plantor av köksväxter, t ex kål, skuggas enklast genom att några lövruskor sätts runt varje planta. När löven har torkat är plantorna rotade så att lövet kan tas bort. Man kan också skugga med fiberväv.