TRÄDGÅRD Gräsklipp och annan grönmassa

Färskt gräsklipp i säckar.

Färskt gräsklipp och annan grönmassa är fantastiskt att gödsla med!

Därför är gräsklipp och annan grönmassa så bra att gödsla med

Text och foto: Lotta Flodén

Många har redan upptäckt alla fördelar med att gödsla med färsk grönmassa. För att förstå varför det fungerar så bra behöver man veta hur en frisk jord fungerar.

Vad är grönmassa?
Grönmassa är helt enkelt färskt klippt gräs, färska klippta vilda örter, både späda och grövre, eller en blandning av båda (en blandning ger bäst resultat). En gräsmatta som består av gräs och en massa andra örter är alltså en guldgruva när man ska skörda grönmassa!

Ju mindre bitar desto snabbare nedbrytning
Ju mer finfördelat materialet är desto snabbare bryts det ner. Så vill man skynda på nedbrytningen och därmed näringstillförseln är det bäst att hacka eller klippa materialet innan man täcker.

Alla växter vill ha samma näring men olika mycket
Alla färska gröna växter innehåller kväve (N), fosfor (P), kalium (K) plus alla andra nödvändiga näringsämnen som växter behöver i rätt proportioner. Faktum är att de allra flesta växter behöver samma sammansättning av näringsämnen men olika mycket. Därför kan man göra grönmassa av alla färska gröna växter. Och man kan gödsla alla växter med den, även buskar och träd.

Kalkning kan ge bristsymtom
Grönsaker och de allra flesta andra växter trivs bäst i en svagt sur jord med ett pH mellan 5,5 och 6,5. I det spannet är de flesta näringsämnena som mest tillgängliga i jorden. Höjs pH-värdet genom kalkning blir vissa näringsämnen inte längre tillgängliga för växtrötterna och risk för bristsymtom uppstår, så kalka aldrig om du inte vet att jorden är för sur. Läs mer om rätt pH för grönsaker


Mullrik jord och daggmask.

Under täckmaterialet är jorden härligt fuktig och mullrik! Mängder av maskar och andra organismer tackar för maten genom att hålla jorden frisk, genomsläpplig och frigöra alla näringsämnen som finns i täckmaterialet.

SÅ FUNKAR EN FRISK JORD

En frisk jord är full av liv
En frisk jord är full av maskar, bakterier, svampar och andra organismer som på olika sätt livnär sig på organiskt material som t ex löv, grönmassa, halm och döda djur som finns i och ovanpå jordytan. Tillsammans utgör livet i jorden ett helt ekosystem där de olika organismerma lever på olika djup i jorden och har olika funktioner.

En hög med maskbajs.

Ibland ser man sådana här fina små högar i trädgården. Det är maskbajs och ett tydligt tecken på att maskarna trivs!

Låt ekosystemet göra jobbet åt dig
När ekosystemet lämnas orört bekämpar organismerna bland annat skadliga bakterier och svampar, de gör jorden lucker och mullrik och ser till att näringsämnena i det organiska materialet frigörs så att de blir tillgängliga för växternas rötter. Så du behöver varken gräva, använda bekämpningsmedel eller konstgödsel! Det enda som krävs är att du håller jorden täckt med organiskt material.

Fukt och värme styr näringsbehov och näringstillförsel
För att jordens organismer ska kunna trivas, äta och föröka sig krävs fukt och värme. Ju kallare och/eller torrare jorden är, desto mindre grönmassa kan jordens organismer bryta ner och då minskar mängden tillgängliga näringsämnen i jorden. Men det finurliga är att när det blir kallt och/eller torrt avtar tillväxten hos växterna och då minskar också näringsbehovet, så näringen i grönmassan frigörs bara när växterna behöver den.

Specialjord och -gödsel onödigt
När man förstår hur växter och jord funkar inser man att det alltså inte finns någon anledning att köpa speciell jord eller gödsel till t ex tomater, pelargoner, grönsaker med mera. Det enda som behövs är en frisk jord.


NÄRINGSLÖSNINGAR
– ger näring till växter men inte till livet i jorden

Flytande näringslösningar inget för livet i jorden
Flytande (även pelleterade, här ingår även hönsgödsel) näringslösningar som konstgödsel, urin, nässelvatten med mera, funkar utmärkt som tillfällig stödgödsling när man vill ha snabb effekt. Men näringslösningar innehåller inget eller mycket lite organiskt material, så de funkar inte i längden om man vill bygga upp en levande frisk odlingsjord.


INOMHUS BEHÖVS INGEN LEVANDE JORD

Hydroponisk odling.

När man odlar inomhus i krukor behövs inget mikroliv. Man kan till och med få utmärkt resultat fastän man odlar i bara vatten och flytande konstgödsel, så kallad hydroponisk odling.

Livet i jorden behövs inte inomhus
Odlar man inomhus i krukor spelar mikrolivet i jorden ingen roll, det behövs inte för att få bra odlingsresultat. Det är dessutom omöjligt att skapa ett fungerande ekosystem i en blomkruka.

Jorden i krukan fungerar bara som ett stödjande och vattenhållande medium. Därför är det ingen nackdel att sterilisera jord för att t ex slippa sjukdomsalstrande svampar och sorgmygg. Man kan till och med odla i bara vatten med näringslösning (hydroponisk odling) och få utmärkt resultat, se bilden ovan.


SÅ GÖDSLAR DU MED GRÖNMASSA

Gödsling av näringskrävande växter
Lägg på ett 10 cm tjockt lager med färsk grönmassa när växterna är 12–15 cm höga (de får inte hamna under grönmassan). Efter ca en månad lägger du på ytterligare ett lika tjockt lager ovanpå det andra. Om du odlar mycket näringskrävande växter som t ex kål och högväxande tomater kan det behövas ett tredje lager, annars brukar det räcka med två lager per säsong. Läs mer om täckodling året runt

Tio cm tjockt är viktigt
Lägg alltid på ett 10 cm tjockt lager färsk, fuktig grönmassa direkt vid samma tillfälle. Om grönmassan inte räcker till hela ytan som ska täckas är det bättre att täcka med ett tjockt lager så långt det räcker och sedan fortsätta när det finns mer grönmassa.
Anledningen är att det är viktigt att grönmassan alltid är fuktig närmast jorden. Ett tunnare lager riskerar att torka för snabbt och då avger det ingen näring eftersom livet i jorden inte äter torrt material.

GÖDSLING AV OLIKA TYPER AV TRÄDGÅRDSVÄXTER
Sommarblommor: Gödslas med 10 cm grönmassa en gång under sommaren.
Perenner: Gödslas med 10 cm grönmassa vart annat år.
Buskar och träd: Täcks med 10 cm grönmassa de första 3 åren efter plantering därefter görs 2–3 års uppehåll.
Storblommiga rosor och Polyantharosor: Bör få grönmassa 1–2 gånger om året.
Buskrosor: Gödslas 10 cm grönmassa en gång per år de första 3–4 åren därefter vid behov.


LAGRA GRÖNMASSA

Spara värdefullt gräsklipp till våren
Har man en massa gräsklipp eller annan grönmassa kvar från sensommarens och höstens klippningar är det smart att lagra det i plastsäckar under vintern och använda det som grundgödsel på våren innan man kan klippa gräsmattan igen. Lagrad grönmassa är lika näringsrik som kogödsel.

Lagra grönmassa
– Lägg färsk grönmassa i en svart sopsäck.
– Packa grönmassan hårt och tryck ur så mycket luft som möjligt och förslut säcken.
– Låt säcken stå utomhus under vintern.

Grundgödsla med lagrad grönmassa
– När det är dags att gödsla på våren öppnar du säcken och låter den lufta några timmar.
– Det gör inget om grönmassan blivit smetig eller möglig.
– Mylla ner den lagrade grönmassan i de översta 10 cm av jordytan.


FÖRDELAR MED ATT GÖDSLA MED GRÖNMASSA

– Bidrar inte till kväveläckage
– Gratis
– Gynnar livet i jorden
– Hindrar ogräsfrön från att gro
– Håller kvar fukten i jorden
– Innehåller alla näringsämnen som växter behöver i rätt proportioner
– Kväverikt
– Näringen avges när växterna behöver den