Den biologiska trädgården, del 3 Vårt behov av trädgård

Behovet av natur kan tillfredställas med en egen trädgård.

De flesta av oss har behov av nära natur och lösningen kan vara en egen trädgård. I den här boken beskriver Nils Åkerstedt hur man gör för att få en vacker och levande trädgård utan gifter och konstgödsel där både människor och djur trivs.

Vårt behov av trädgård

Kapitel ur Den biologiska trädgården, Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, 2018

De flesta människor har behov av att i någon form komma i kontakt med naturen. Det behovet kan för en del tillfredställas med några få krukväxter på fönsterbrädan, medan det för andra behövs en stor villaträdgård runt bostaden för att tillfredställa behovet av kontakt med naturen.

Behovet av nära natur ökar
Ju längre bort från naturen vi kommer vid vårt dagliga levnadssätt och arbete, desto större behov tycks vi få av verklig kontakt med en bit natur i vår närhet. Den ökade fritiden och den för många förbättrade ekonomin gör att de flesta kan satsa allt mer av både tid och pengar på villaträdgården.

Enkla trädgårdsredskap.

Några få enkla funktionella trädgårdsredskap är det enda som behövs för att skapa en levande och vacker trädgård.

Onödiga trädgårdsprylar i mängder
Den ökade viljan att satsa pengar på villaträdgården utnyttjas av tillverkare och försäljare av trädgårdsmaskiner av olika slag, handelsgödsel, olika typer av jord på påse, bekämpningsmedel med mera. Det gör att vi genom reklamen ständigt uppmanas att köpa nya produkter med motiveringen att de blir till nytta och glädje. Men de flesta av dessa produkter är varken anpassade till eller nödvändiga för skötseln av en villaträdgård. Det är snarare så att många av de varor som säljs med motiveringen att de underlättar arbetet eller förbättrar odlingsresultatet har till följd att intresset och behållningen av villaträdgårdens skötsel minskar i takt med den ökade användningen av dessa varor.

Enkelt och naturligt
Med den här boken vill jag visa på ett alternativ till villaträdgårdens skötsel, där man klarar sig utan de flesta av alla dessa ”hjälpmedel” och där man istället går tillväga på ett enkelt och naturligt sätt där man i möjligaste mån följer naturens lagar.

En metod för alla
Man vill helst tro att biologisk (giftfri odling med naturen som förebild) eller biodynamisk odling inte är något för den vanlige villaägaren utan enbart för fanatiker. Så fortsätter man som tidigare med att slänga på några kilon handelsgödsel, duschar blommorna med insektsdödande preparat och tar bort ogräset med andra preparat.

Nyckelpiga som äter bladlöss.

När man använder bekämpningsmedel dör alla insekter som blir besprutade, även nyttoinsekter som nyckelpigor.

Gör en insats – välj bort bekämpningsmedel och konstgödsel
Men biologisk odling är faktiskt någonting som angår alla. Det är det mest naturliga odlingssättet när det gäller att sköta en villatomt och det finns inte någonting konstigt eller mystiskt över den odlingsmetoden. Biologisk odling är en odlingsmetod som ger utövaren glädje och tillfredsställelse, som varken skadar djur, natur eller människor och den ger dessutom ett mycket bra odlingsresultat.

Allt levande påverkas av kemikalier och bekämpningsmedel
Det är vanligtvis odling av grönsaker som åsyftas när man talar om behovet av att odla utan att använda kemikalier. Att hela villaträdgården bör odlas enligt biologiska eller biodynamiska odlingsmetoder och inte enbart de växter som skall ätas, det kan för många förefalla onödigt, men det finns faktiskt inte någon del av villaträdgården som inte mår bättre av att man odlar utan kemikalier och bekämpningsmedel.

Snygg trädgård med biologisk odling
Det sätt på vilket en villaträdgård används är mycket varierande, från enbart nyttoodling med fruktträd, bärbuskar, potatis och grönsaker till enbart prydnadsodling med rabatter samt prydnadsträd och buskar och i vissa fall med enbart paradgräsmattor.

Oavsett hur ägaren vill disponera sin villatomt så passar den biologiska odlingsformen lika bra. Visserligen har det ibland visats skräckbilder på ”naturvänliga” odlingar med tidningspapper, wellpapp, tjocka lager med halm etc, men sådant material hör inte hemma i en enligt biologiska odlingsmetoder välskött villatomt om man vill få ut såväl skönhetsupplevelser som goda skördar av sitt odlande.

Perennrabatt i sandbädd.

I Nils Åkerstedts perennrabatt frodas blommorna i en 40 cm djup sandbädd som bara gödslas med färskt gräsklipp.

Naturliga material effektiva och snygga
Det finns naturliga material som kan användas i den prydligaste villaträdgård, både för att ge näring, skydda mot ogräs och minska angrepp av skadedjur och sjukdomar utan att man på något sätt behöver ge avkall på en snygg och välvårdad villaträdgård. I vissa fall är det dock en fördel om man frångår den av handelsintressen konstruerade bilden av en villaträdgård, lecakulor som marktäckning, självvattnande blomsterurnor, automatiska rotvattnare för träd och rabatter, dammsugare för borttagning av löv och gammalt gräs, gräsmattor med enbart några få gräsarter med flera onödiga, svårskötta och dyrbara anordningar.

Grundkunskaper viktigast
I boken beskrivs biologiskt anpassade skötselmetoder för de olika områdena i en villaträdgård. Det går givetvis att använda andra tillvägagångssätt och ändå få bra resultat och utan att bryta mot naturlagarna alltför mycket, men det krävs då att odlaren har god vana inom denna odlingsform eller en stor portion tur. Den som odlat efter dessa odlingsformer i några år kommer ofta fram till mera personligt anpassade odlingsmetoder och därför är det viktigt att man redan från början vid en övergång till biologisk skötsel av villaträdgården är medveten om att man inte slaviskt behöver följa de beskrivna odlingsmetoderna. Huvudsaken är att man är insatt i vad som kan vara till skada för livet i jorden, för växterna och naturen och rättar odlingssätten därefter.

Följ råden noga för att få ett lyckat resultat
För den som tvivlar på att de beskrivna tillvägagångssätten och odlingsmetoderna verkligen går att tillämpa är det mycket viktigt att odlingsråden följs noggrant, även om de i många fall är helt avvikande från de odlingsråd som ges av konventionella rådgivare. Om de här givna odlingsråden, t ex när det gäller plantering av buskar och träd, endast följs delvis, är förutsättningarna för att lyckas mycket små.