Gräsklipp optimal gödsel

Grönmassa optimalt som växtnäring

Text och foto: Sven Lindholm

Nu bekräftar forskning att växterna får den näring de behöver från gräsklipp och annan grönmassa. Något Nils Åkerstedt hävdat länge.

Den mest miljövänliga odlingsmetoden, den enda som är helt anpassad till naturens kretslopp, är odling med marktäckning. Gräsklipp eller annan grönmassa.
Det har trädgårdsmästare Nils Åkerstedt hävdat under decennier och skrivit åtskilliga artiklar om. Nu bekräftas hans praktiska erfarenheter av Margareta Magnusson, forskare och agronomie doktor.

Positiva effekter
Nu är det inte bara för de odlade växterna som marktäckning med grönmassa är överlägset andra odlingsmetoder. Margareta Magnusson har funnit att färskt organiskt material är förträfflig mat också för markorganismerna och främjar livet i jorden.
– De svampar som kan samarbeta med växterna (mykorrhiza) och förbättra deras upptag av vatten och näring gynnas av marktäckning. Och daggmaskar älskar marktäckning. Allt det här gör att jorden blir bördigare för varje år.
Och detta är viktigt för odlingsresultatet. I sina växtnäringsstudier i norra Sverige har Margareta Magnusson ofta sett att jorden har minst lika stor betydelse som vädret för hur vi lyckas med våra ansträngningar att få goda skördar
– Rötterna behöver andas för att fungera effektivt. Är jorden kompakt och håller kvar för mycket vatten hjälper det ofta inte ens att gödsla frikostigt, det blir ingen fart på tillväxten ändå.

Både gräsklipp och vilda växter
Färskt klipp från den egna gräsmattan används av allt fler som marktäckning. Det är mycket kväverikt och Margareta Magnusson varnar för att det kan bli för mycket för vissa växter.
– En blandning mellan spätt grönt och lite äldre grövre material är ofta att föredra, skriver hon. Och rekommenderar att vi även använder vilda växter till marktäckning.
– Ju fler olika växter som ingår i grönmassan desto bättre. Vilda växter, d.v.s. det vi oftast kallar ogräs ger utmärkt material.
Hennes favorit är älgört, Filipendula ulmaria, även kallat älggräs.
– Ger mycket material med ett högt innehåll av fosfor och mikronäringsämnen.
Denna ört som blir meterhög och växer i täta bestånd längs diken och på fuktiga marker är även Nils Åkerstedts favorit. Han skördade den med röjsåg och malde i en kompostkvarn när han hade omfattande experimentodlingar i Krånge.
– Det blev inte bara en stor mängd att täcka med, det visade sig att växterna uppskattade näringen från älgörten.
Förr kallades älgört för ängens drottning, ansågs vara ängens vackraste och mest välluktande blomma. Avger en frisk och syrlig doft om den krossas och ströddes därför på golven innan spelman stämde upp till dans.
Eftersom älggräs i motsats till fläder växer i hela landet används blomman norröver till ”flädersaft”.
Även ännu grövre material använder Margareta Magnusson i sin egen KRAV-certifierade odling.
– Till marktäckning under fruktträd och bär brukar jag mala sly i kompostkvarnen. Det bryts ner långsamt och tillför stora mängder mikronäringsämnen.

Bättre för hälsan
I snart 20 år har forskare varnat för att ökad användning av konstgödsel och minskad av organisk skulle ge lägre innehåll av för oss människor viktiga spårämnen i frukt, grönsaker och brödsäd. Under senaste året skrevs mycket om att vi är där nu, att mineraler och vitaminer minskat i odlade produkter. Ensidig gödsling som utarmat jorden angavs som en orsak.
Gödsling med grönmassa är kanske en väg tillbaka till produkter med högre näringsvärden. Och med fler antioxidanter, ämnen växterna tillverkar och som är positiva för vår hälsa.
Läs mer om Margareta Magnussons forskning här