Den biologiska trädgården, del 3 Villatomtens inramning

Staket som vindskydd
Mjuka upp staket med växter
Val av häckväxter
Faktorer som styr val av häckväxt

Äldre hus inramat av staket i trä.

En bra riktlinje är att anpassa staketets höjd och utseende efter hur stor tomten är och vilken typ av hus man har.

Villatomtens inramning

Kapitel ur Den Biologiska Trädgården, Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Villatomtens inramning kan göras på många olika sätt och med många olika material. Ofta är det läget och omgivningen som avgör valet av material.

I radhusområden med mycket små tomter kan det passa bäst med endast ett lågt staket mellan tomterna för att markera gränsen. Planterar man en hög häck runt tomtgränsen för att få skydd mot insyn blir oftast resultatet att större delen av den lilla tomten nästan alltid ligger i skugga. Vill man ordna skydd mot insyn för att t ex kunna solbada ostörd, är det mycket bättre att göra i ordning en speciell uteplats än att lägga hela villatomten i skugga.

Placering
Är tomten liten är det lämpligast med ett lågt staket eller låg häck mot gatan. Har man däremot plats så att häcken kan planteras ett par meter in från tomtgränsen, är det bra med en hög och tät häck för att utestänga buller, avgaser och damm, men kom ihåg att häckar inte bör planteras så att de skymmer vid gathörn och utfarter.

Val av staket
När plank eller staket skall sättas upp som inramning av villatomten är det ju inte klimat, jordmån och liknande faktorer som avgör vilken typ som skall väljas, utan då är det villaägarens smak som är avgörande, även om byggnadsnämnder i vissa kommuner vill vara med och bestämma höjden. Att här ge råd om vilken typ av plank eller staket som passar bäst på en viss plats är omöjligt och olämpligt. Det enda råd jag vill ge är att man skall tänka på att planket eller staketet bör vara så diskret som möjligt, ett färggrant eller alltför ”konstnärligt” utformat staket kan förstöra hela villatomtens utseende.


STAKET SOM VINDSKYDD

För den som vill odla mycket på sin villatomt, oavsett om det gäller blommor, grönsaker eller buskar och träd, bör inramningen, förutom att markera gränsen på tomten och vara estetiskt tilltalande, även tjänstgöra som vindskydd.

För den biologiska odlaren bör omtanken om växternas trivsel väga tungt. Det går att förbättra klimatet rätt avsevärt inom villatomtens område bara genom att sätta upp ett plank eller plantera någon lämplig häckväxt så att växterna får vindskydd. Oavsett hur omgivningen är så finns det nästan alltid någon del på en villatomt som är utsatt för besvärande vind eller kalldrag som kan stoppas med ett plank eller hög häck.

Ett glest staket fungerar bäst som vindskydd.

Ett staket som ska fungera som vindskydd ska släppa igenom 30–50 procent av luften, annars kan det uppstå kraftiga virvelvindar på andra sidan.

Vindskydd får inte vara tätt
Plank som vindskydd är effektiva under förutsättning att de inte är helt täta utan att vinden ges möjlighet att sila igenom planket. 30–50 procent av luften bör kunna komma igenom staketet för att undvika kraftiga virvelvindar på andra sidan. Ett tätt staket ökar risken för att kall luft samlar sig på läsidan och ökar då risken för frost.


MJUKA UPP STAKET MED VÄXTER

Tips på klängväxter för staket
Ur skönhetssynpunkt kan ett plank se lite tråkigt ut, stelt och avvisande, men det går att ta bort mycket av denna tråkighet genom att plantera klätterväxter mot planket, gärna på båda sidorna av omtanke om grannarna. Kaprifol, humle, klematis, luktärt och rosenböna är några av de växtarter som är lämpliga för att mjuka upp och ge liv åt planket.

Ätliga växter som passar mot staket
För den som vill odla nyttiga växter mot planket finns det störbönor som blir flera meter långa och som villigt slingrar sig runt snören som fästs i planket. Majs och högväxande tomater är även de lämpliga att odla mot plank i de områden där klimatet tillåter sådan odling. Skyddet från planket ger dem då större förutsättningar att ge fin skörd än om de odlas fristående.


VAL AV HÄCKVÄXTER

Häck för vindskydd
Av höga häckväxter finns det arter som klarar klimatet i hela landet, så oavsett var man bor finns det förutsättningar för att få ett bra vindskydd av en häck. På hårt utsatta platser bör en vintergrön häckväxt planteras så att den kan ge skydd även under höst och vår, eftersom en stor del av vinterns frostskador orsakas under denna tid.


FAKTORER SOM STYR VAL AV HÄCKVÄXT

Vid val av häckväxter finns det mycket som man måste ta hänsyn till.

Klimat, jordtyp och tomtens storlek
Klimatet på platsen, det vill säga växtzonen och huruvida en viss art kräver speciell typ av jord, kan man få besked om där man köper växterna. Tomtens storlek bör avgöra växtvalet så till vida att man på små tomter väljer låga, relativt svagväxande arter eller arter som kan klippas hårt.

Avstånd till plogad väg
Avståndet till väg som plogas är av stor betydelse för häckar som planteras intill väg eller gata. Vissa växter tål mycket väl att bli nertryckta av snö utan att ta skada, medan andra bryts sönder.

Tidsåtgång för skötsel
Den tid som man vill ägna åt häcken är avgörande när det gäller frågan om huruvida man vill klippa häcken ett par gånger per år för att den skall vara snygg eller om man föredrar en häckväxt som endast behöver ansas med 3–4 års mellanrum.

Härdighet
Det är mycket viktigt vid valet av häckväxt att man väljer en art eller sort som verkligen är härdig för den plats där man bor. Inramningen av villatomten är ju inte någonting som man vill tvingas att ändra på eller komplettera gång efter annan. Här kan du se i vilken zon du bor.

Ta hjälp av plantskolan
Det finns inte någon anledning att i den här boken räkna upp alla de arter och sorter av lämpliga häckväxter, prydnadsbuskar, träd och andra växter som kan ingå i sortimentet av växter på en villatomt, därför att när man skall välja härdiga växter är det säkrast att gå till närmaste plantskola och dels se på olika växter, dels skaffa en förteckning över de olika växterarternas härdighet och vilken zon de kan klara sig i. Plantskolorna har den största kännedomen om vilka växter som går bra i regionen, och när det gäller häckväxter bör man se till att det finns en zon tillgodo för den växt man väljer. Bestämmer man sig för t ex ölandstok och bor i zon 4 bör man välja en namnsort som går bra i zon 5, såvida man inte säkert vet att det område där den skall planteras är speciellt gynnsamt för övervintring av växter.

Växter som tål snötryck
Är risken stor för att häcken kommer att tryckas ner av snön under vintern bör man helst plantera en häck av ölandstok eller rosenspirea, eftersom dessa kan klippas ner varje gång som snön har tryckt ner dem för hårt. Efter det att de klippts kommer de snabbt att växa upp igen, så att de under samma sommar som de klippts ner får full höjd och riklig blomning.

Häck av vilda arter
När man väljer häckväxt för att få ett bra vindskydd skall man inte glömma de vildväxande arter som finns, t ex björk, rönn, gran och tall. Den senare blir ett mycket effektivt skydd om man redan från ett par år efter planteringen bryter av toppar och stora sidogrenar varje år när årsskottens tillväxt har upphört. Häcken bör inte tillåtas växa mera än 40-50 cm per år.