Den biologiska trädgården, del 3 Rosrabattens anläggning och skötsel

Hösten före vårplantering
Plantering
Skötsel
Gödsling
Övervintring i rabatt
Övervintring i källare eller grop

Ros ’New Dawn’.

’New Dawn’ är en ros som trivs även i halvskugga.

Rosrabattens anläggning och skötsel

Kapitel ur Den Biologiska Trädgården, Del 3, 1987
Författare: Nils Åkerstedt
Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018

Placering av ny rosenrabatt
Skall en ny rosenrabatt anläggas bör den placeras en bra bit från gångväg eller annan plats där man vintertid går ofta eller där snön skottas bort. Tjälen blir alltid mycket hårdare på sådana ställen, och rosorna är ju tyvärr mycket svåra att övervintra inom drygt halva vårt land och svåra att övervintra inom tre fjärdedelar av landet. Dessa svårigheter är kanske till en del anledningen till att rosor är så uppskattade som de är. Mest uppskattade är de tydligen i de trakter där odlaren verkligen får kämpa hårt för att få se några få blommande rosor under sommaren.

Viktigt med väldränerad jord
Det är även viktigt att jorden är väl dränerad där rosrabatten skall vara. Det får inte samlas vatten i dess närhet, och det bör vara ett soligt läge för rabatten. Den som bor inom växtzon 4 och uppåt bör helst placera rabatten mot en söder eller östervägg. Finns det dessutom källarvåning som släpper ut lite värme till jorden, finns det stora förutsättningar att rosorna skall övervintra bra. Men även för dem som bor där normalt 70–80% av rosorna fryser bort varje vinter, finns det metoder för att klara rosornas övervintring till nära 100 procent.


HÖSTEN FÖRE VÅRPLANTERING

Planteringen av rosorna bör göras på våren, men redan på hösten före skall rabatten gödslas kraftigt med naturgödsel. Ett 10 cm tjockt lager häst- eller kogödsel läggs över rabatten och luckras ner i ytan. Det spelar inte någon större roll hur jorden är beskaffad i rosrabatten så länge den är väldränerad. Den kan variera från mycket lerhaltig till ren sandjord. Huvudsaken är att det tillförs rikligt med organisk näring. Sedan gödseln luckrats ner strös träaska och algomin eller stenmjöl över rabatten, varefter den täcks med ett 10–15 cm tjockt lager med löv eller gräsklipp över vintern.

Odla rosor i sand
De allra flesta växter går utmärkt att odla i natursand som täcks med färskt gräsklipp. Rabatten ska då vara ca 40 cm djup och fyllas med natursand 0-8 mm. Om jorden är dåligt dränerad bör ytan på rabatten ligga ca 15 cm ovan markytan. Odlar man i sand har man betydligt större chans att få rosorna att övervintra utan problem. Plantorna sätts med sin jordklump i sanden med ympstället minst 10–15 cm under sandytan. Det går lika bra att plantera barrotade rosor. Vattna och täck sanden direkt med ett 10 cm tjockt lager med färskt gräsklipp. Upprepa täckningen efter någon månad. Är det torrt ute måste gräsklippet vattnas så att det hålls fuktigt innan bladen blivit tillräckligt stora för att skugga klippet.


PLANTERING

Rosorna skall planteras på våren så fort jorden i rabatten har tinat upp. Oavsett var man bor i landet kan plantering av rosor ske så fort tjälen är borta. Man behöver inte vänta tills de kalla vårnätterna är förbi.

Illustration av planteringsdjup för rosor.

Det är viktigt att ympstället där rot och grenar möts hamnar minst 10–15 cm under jordytan vid plantering.

Planteringsdjup
Skall rosorna övervintra i rabatten bör de planteras så djupt att förädlingsstället (ympstället) , det område där rot och grenar möts, kommer minst 10–15 cm under jordytan. Skall rosorna ta gas upp på hösten och förvaras i källare eller grop ute, behöver de inte planteras djupare än att förädlingsstället kommer strax under jordytan.

Torv runt rötterna
Vid planteringen läggs fuktig torvmull närmast rötterna, men det räcker med 1–2 liter per ros. Torvmullen gör att det lättare blir nya rötter på rosorna. Dessutom behåller den fuktigheten närmast rötterna tills rosorna skjutit rikligt med sugrötter, så att de kan ta upp vatten från ett större område.

Vattning och beskärning
Vattna rikligt efter planteringen och ös på mera jord närmast plantorna om det behövs, men packa inte jorden. Grenarna skall nu klippas så att de grövre blir 10–15 cm långa, men de klena grenarna bör inte vara längre än 5–8 cm. Klipp ovanför en utåtriktad bladknopp. Två till tre dagar efter planteringen vattnas rikligt en gång till, men sedan skall inte rosrabatten vattnas förrän efter 8–10 dagar.

För mycket vatten kan ge syrebrist
Så länge rosorna inte har blad förbrukar de inte så mycket vatten. Vattnas det för ofta innan de fått blad blir det lätt syrebrist i jorden, så att rötterna får svårt att växa.

Duschning ger rikligare skottproduktion
Det är däremot ingen risk för att grenarna ovan jorden får för mycket fukt under den första tiden efter planteringen. Därför bör rosorna duschas med ljummet vatten ett par gånger om dagen vid soligt väder. Detta bör även göras på våren efter nerklippningen av rosor som övervintrat ute. Genom att duscha rosorna skjuter de snabbare nya skott och även rikligare med skott.


SKÖTSEL

Skott som slutar växa
När de nya skotten blivit några decimeter långa kan de ibland stanna upp utan att det finns någon blomknopp. Det kan dels vara en insekt som förstört blomanlagen så att det bildas vad som kallas blindskott, dels kan det bero på ljus brist om det är något som skuggar för mycket. Så fort man ser dessa blindskott skall skottet klippas av så att det endast blir 2–3 blad kvar. Det skjuter då strax fram nya skott som oftast blommar fint.

Ta bort vildskott
Kommer det stora kraftiga skott med stora taggar och skotten växer fort på höjden utan att blomknoppar bildas, är det vildskott, som bör tas bort. De skall inte klippas vid jordytan utan om möjligt ända nere vid förädlingsstället. Får dessa vildskott vara kvar blir oftast resultatet att de äkta skotten dör bort. Efter några år är det en ros med enbart vildskott som ibland blommar med obetydliga blommor, men oftast blommar de inte alls.

Beskärning av överblommade grenar
När en gren har blommat klart skall den tas bort och klippas så långt ner att det endast blir 2-3 blad kvar. Ju förr den klipps av desto fortare skjuter plantan nya skott som kom mer med blommor.

Plocka rosor till snitt för rikare blomning
Man bör även utnyttja rosrabatten för att plocka snittblommor. Blomningen blir bara rikare om lämpliga stjälkar plockas här och var i rabatten, men klipp så långt ner som tidigare beskrivits och korta sedan av rosstjälkarna om det behövs. Doppas ett par centimeter av stjälken i kokande vatten under någon sekund så ökar hållbarheten avsevärt på rosorna.


GÖDSLING

Gödselvattna gärna rosrabatten ett par gånger under sommaren, så blommar rosorna bara bättre.

Gräsklipp ger frodiga rosor
Ett 10 cm tjockt lager gräsklipp som marktäckning ökar ytterligare rosornas trivsel. Anser man att det är fult med gräsklipp i rosrabatten är det lämpligt att plantera en låg växt i framkanten av rabatten, som t ex lobelia (vit lobelia är vacker som botten under rosorna). Längre in i rabatten läggs sedan ett lager gräsklipp för där syns det inte men ger ändå värdefull näring till rosorna.


ÖVERVINTRING I RABATT

Rosplanta täckt med granris.

Var noga med att kupa och täcka rosorna på senhösten, då klarar de vintern säkrare.

Höstbeskärning
De rosor som skall stå kvar i rabatten över vintern klipps ner när de har blommat ut så att grenarna som är kvar blir 30-40 cm långa. Det ser dels snyggare ut om de klipps något, dels är det lättare att arbeta med rabatten när de är klippta.

Kupning
Strax innan jorden fryser kupas rosplantorna med den jord som kan skrapas upp mellan dem, men står rosorna tätt kan det vara svårt att få upp tillräckligt med jord. Det bör vara ca 15 cm upp på grenarna, och då kan sand eller kompostjord läggas på tills grenarna täcks tillräckligt.

Gödsling och täckning
Mellan de uppkupade rosorna läggs klumpar med naturgödsel som får ligga helt ovanpå jorden utan nerluckring. Pudra därefter över hela rabatten med ett tunt lager av stenmjöl eller algomin samt träaska och benmjöl. Ovanpå läggs sedan lite löv eller torrt gräs. Slutligen täcks rosorna med granris som läggs så att det bildas som en liten koja med granristak vid varje ros. Då blir täckningen luftig, men ger samtidigt ett bra skydd när snön täcker granriset.

Våren efter övervintring
Granriset som täcker de rosor som övervintrat i rabatten skall inte tas bort förrän risken för riktigt kalla nätter, -10 °C eller lägre, är förbi. När den uppkupade jorden tinat upp läggs den ut över det som är kvar av gödseln, och samtidigt strös lite benmjöl över rabatten. Klippningen av rosorna görs nu på samma sätt som vid nyplantering.


ÖVERVINTRING I KÄLLARE ELLER GROP

Rosplantor nedgrävda för övervintring.

Det är ett säkert övervintringssätt att gräva ner rosorna, bara man kommer ihåg var man grävde ner dem.

Förberedelser
De rosor som skall övervintra i källare eller i en grop ute får stå kvar så länge de inte fryser fast. När det sedan är dags att ta upp dem klipps grenarna till 30–40 cm längd. Har rosorna mycket blad kvar bör de flesta bladen plockas av. Skaka av all jord från rötterna.

ÖVERVINTRA ROSOR I KÄLLARE
De rosor som skall förvaras i källare kan buntas ihop med 5–6 i varje bunt och sedan placeras i en låda, hink eller direkt på golvet i källaren.
Rötterna och 10–15 cm av grenarna täcks därefter med sand som skall vara fuktig, och den hålls fuktig hela vintern.
Är källaren mycket torr och luftig bör rosornas grenar täckas med säckar eller tidningar som fuktas flera gånger under vintern.

Våren efter övervintring
På våren, så fort tjälen är borta, planteras rosorna på nytt och behandlas som nyplanterade rosor.

ÖVERVINTRA ROSOR I GROP
Rosor kan förvaras i grop ute över vintern. Det är ett förvaringssätt som kan tillämpas var som helst över hela landet om man inte har en bra källare och om det är risk för att rosorna fryser bort när de får stå kvar i rabatten. Dessa rosor bör plockas helt rena på blad. Veka skott klipps av, samt toppar med blomknoppar och fröställningar.

Gropen som rosorna skall förvaras i bör vara ca 60 cm djup. Den bör vara på en plats där det är liten risk för att regnvatten rinner ner i gropen.

I botten av gropen läggs ett 10 cm tjockt lager sand, varefter rosorna breds ut över sanden. Det går att lägga rosorna i två lager, så att de översta rosorna kommer 30 cm från markytan, men det bör läggas mycket sand mellan de två roslagren så att inte råttor kommer åt att gnaga på rosorna. Av den anledningen bör det även vara ca 10 cm sand mellan väggarna i gropen och rosorna.

Gropen fylls sedan upp till marknivå med sand, och därefter läggs ett 10 cm tjockt jordlager ovanpå sanden så att det blir en riktig förhöjning över marknivån. Denna förhöjning bör gå en bit utanför gropens kanter. På så sätt förhindras att vatten rinner ner i gropen.

Som avslutning läggs markskivor av styrolit eller liknande över gropen, men ytterkanten av skivorna bör gå minst 40 cm utanför gropens kanter. Med denna behandling av rosorna övervintrar de i regel till 100 procent, och det är ett enkelt och snabbt sätt att klara övervintringsproblemen med rosorna.

Våren efter övervintring
På våren, så fort tjälen är borta, planteras rosorna på nytt och behandlas som nyplanterade rosor.